×

ضرورت ایجاد شناخت از جامعه آماری

 

 گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

جامعه آماری همان طور که در پست های قبل به ان باره ها اشاره شد به آن جمعیت آماری نیز گفته می شود.

به مجموعه افراد یا عناصر ( بستگی به موضوع تحقیق دارد) که دارای ویژگی یا ویژگی های مشترکی هستند و تحقیق در مورد آنها انجام می شود گفته می شود.

برای نمونه آماری از دو ویژگی عمده روایی و تناسب حجمی می توان سخن گفت:

۱-روایی نمونه آماری:

روایی نمونه آماری از آن است که بتوانیم نمونه مورد مطالعه را از نظر همگونی با جامعه مورد مطالعه و دارا بودن ویژگی ها و صفات آن، بخشی از جامعه آماری تلقی کنیم.

۲- تناسب حجمی نمونه آماری:

تناسب حجمی نمونه مورد مطالعه در آن است که بخش مورد مطالعه حجم کافی و مناسب داشته باشد، به طوری که  از نظر کمی نیز بتوان آن را نمایشگری از جامعه آماری تلقی کرد و نتایج مطالعه را به جامعه تعمیم داد.

 

هرپایان نامه درحوزه علوم اجتماعی بویژه مدیریت درواقع درزمره تحقیقات کاربردی است .

  چند توصیه :

الف : درصورت امکان تصویری از نمای سازمانی و محصولات آن آورده شود.

ب : برای بیان مطالب ، از جداول ، تصاویر ،….بهره گرفته شود.

ج : ازآمارها و اطلاعا ت جدید تر استفاده شود .

د : اولویت با اطلاعات مرتبط با مساله است .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال