×

نکاتی که برای صفحه عنوان در پایان نامه باید بدانیم

صفحه عنوان در پایان نامه

صفحه عنوان ، صفحه ای است که درآن ، اطلاعاتی مانند : آرم دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ، نام دانشکده ، مقطع تحصیلی ( کارشناسی ارشد ، دکتری ) رشته تحصیلی ، عنوان موضوع ، نام استاد راهنما ، نام استاد یا استادان مشاور ، نام دانشجو ، سال تحصیلی ، شماره جلد ( درصورتی که بیش از یک جلد باشد ، درج می گردد. مطالب صفحه عنوان ، باید دقیقا مطابق ترتیب مندرج در روی جلد باشد.

 

در ادامه به تشریح برخی از اجزای صفحه عنوان می پردازیم :

عنوان موضوع:

عنوان موضوع باید فشرده و مختصر باشد و اهداف پایان نامه یا رساله را مشخص کند . عنوان پایان نامه نباید بیشتر از آن چیزی که عملا از تحقیق بدست می آید ، باشد و یا اینکه  دامنه تحقیق آن چنان گسترده باشد که ظاهرا به پاسخی نرسد و از داده های بدست آمده و یاروشهای تحقیقی که در پایان نامه بکاررفته ، قابل تعمیم نباشد.

پس میتوان گفت که برای اینکه خواننده از طریق عنوان موضوع با افقها و محتوای یک پایان نامه یا تحقیق آشنایی کلی پیدا کند و منجر به ترغیب مطالعه خواننده شود باید موارد زیر را رعایت کند :

  1. استفاده از واژه ها و تعابیر دقیق
  2. ایجاد وزن و آهنگ خاص در کل عبارت موضوع
  3. کوتاه و مختصر بودن
  4. رعایت سلاست و بلاغت
  5. غیر سؤالی بیان کردن عبارت
  6. بصورت جمله ناقص بیان شده
  7. مشخص کردن جامعه آماری
  8. بکارگیری دقیق واژه های مانند ( بررسی ، مطالعه ، طراحی و…. ) با توجه به روش تحقیق انتخاب شده

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال