×

صفحات مقدماتی در پایان نامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

صفحه روی جلد
صفحه روی جلد در دو سمت پایان نامه قرار می گیرد به طوری که سمت راست آن به زبان فارسی و سمت چپ آن به زبان انگلیسی می باشد.در این قسمت آرم دانشگاه و عنوان پایان نامه,ﻧـﺎم و ﻧـﺎم استاد راهنما ,ﻣﺸﺎور ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ قرار می گیرد.

صفحه سفید

این صفحه آخر پایان نامه و بعد از جلد قرار دارد.

صفحه بسم ا..

این صفحه بدون کادر می باشد و بسم ا.. در وسط صفحه قرار دارد.بسم ا.. باید به صورت ساده نوشته شود و بعد از صفحه سفید قرار می گیرد.

 صفحه ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮح روی جلد ﻓﺎرﺳﻲ

این صفحه مشابه روی جلد با همان قلم و همان ترتیب فاصله ها دارند قرار می گیرد.
صفحه تاییدیه هیئت داوران

تصویب نامه با امضای استادان راهنما,مشاور,معاونت پژوهشی,داور در این صفحه قرار می گیرد.

صفحه تقدیم

این صفحه را با ذکر نام به مخاطب تقدیم می کنیم و این صفحه اختیاری می باشد.

صفحه سپاسگزاری

در این صفحه از افرادی که در اجرای پایان نامه کمک گرفتید تشکر و قدر دانی می کنید و این صفحه اختیاری می باشد.

صفحه فهرست مطالب

این صفحه شامل چکیده,فصل ها,عنوان فصل ها,بخش ها,عنوان بخش ها,زیربخش ها,فهرست منابع و چکیده انگلیسی می باشد.در کنار عناوین شماره صفحه حتما باید عنوان شود.

صفحاتی که قبل از این صفحه می آیند ذکر نمی شود.

صفحه فهرست جدول ها

این صفحه شامل عنوان,شماره صفحه جدول های موجود در متن می باشد.

صفحه فهرست شکل ها و تصاویر

در این صفحه تمامی تصاویر ,عکس ها و نمودارها قرار می گیرد.

صفحه فهرست نقشه ها

این صفحه تمامی نقشه های صفحه را در بر میگیرد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال