×

شرایط مدل آماری و مقیاس سنجش یک آزمون

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

شرایطی که مربوط به مدل آماری و مقیاس سنجش یک آزمون هستند کدامند؟

شرایطی که در پی می آید باید رعایت شوند تا یک آ زمون قوی ترین آ زمون آماری برای تجزیه و تحلیل یک سری اطلاعات بدست آمده باشد :

۱ـ مشاهده های ما باید مستقل از یکدیگر باشند. یعنی انتخاب هر موردی از میان جامعه آماری برای قرار دادن آن مورد در نمونه ما نباید اختلالی در شانس انتخاب شدن هر یک از موارد دیگر در نمونه ما ایجاد کند.

۲ـ مشاهده های ما باید از جامعه های آماری که دارای توزیع نرمال هستند بیرون کشیده شده باشد.

۳ـ این جامعه آماری باید دارای واریانس برابر باشند (یا درحالات خاص باید دارای نسبتهای واریانس مشابهی باشند).

۴ـ متغیرهای مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند بطوری که بتوان روی مقادیر آنها اعمال ریاضی (جمع، تقسیم، بدست هوردن میانگین و غیره) را انجام داد.

و در مورد تجزیه واریانس (آزمون) شرط دیگری نیز به شرایط فوق اضا فه می گردد.

۵ـ میانگین های بدست آمده از این جامعه های آماری نرمال و دارای واریانس همگن باشند یعنی، باید ترکیبات خطی اثرات مربوط به ستون ها و ردیف های جدول باشند، یعنی که تأثیرات باید مقادیری جمع پذیر باشند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال