×

شرایط انتخاب مدل آماری مناسب

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

مدل آماری مناسب

وقتی که ما با ماهیت جامعه آماری خود و نحوه نمونه گیری را از آن جامعه مشخص نمودیم، یک مدل آماری بدست داده ایم. در رابطه با هر آزمون آماری یک مدل و یک مقیاس سنجش وجود دارد.

یعنی اینکه آزمون آماری ما تحت شرایط معینی معتبر است و مدل آماری و مقیاس سنجش ما آن شرایط خاص را مشخص می نمایند. برخی اوقات ما می توانیم بسنجیم و معلوم کنیم که آیا شرایط یک مدل آماری خاص رعایت شده اند یا نه، ولی بیشتر اوقات مجبوریم فرض کنیم که آن شرایط رعایت شده اند. از این رو شرایط مدل آماری یک آزمونی را اغلب “مفروضات”  (ASSUMPTIONS) آن آزمون آماری می گویند.

تمام تصمیماتی که براثر کاربرد یک آزمون آماری خاص گرفته می شوند با یستی در چهارچوب جمله ای شرطی به صورت زیر گزارش شوند:

“اگر مدل بکار رفته درست باشد، واگرمقیاس سنجش بدرستی رعایت شده باشد، درآن صورت ….” .

همانطورکه  گفته شد آزمونهای پارامتری مفروضات متعدد و محکمی برای کاربرد خود دارند. وقتی که این مفروضات رعایت گردند، درا ین آزمونها بیش از تمام آزمونها ی دیگر احتمال رد کردن وقتی که غلط باشد خواهد بود. لیکن به این شرط توجه داشته باشیم که گفتیم اطلاعات جمع آوری شده در تحقیق باید برای کاربرد آن آزمون مناسب باشد. چه چیز تعیین کننده این مناسب بودن است؟

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال