×

شاخص های انتخاب مجله ها از سوی موسسه تامسون رویترز

موسسه تامسون رویترز

برترین شاخص های موسسه تامسون رویترز برای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایت موسسه تامسون رویترز ۴ مورد به عنوان شاخص های اصلی نمایه شدن مجله بیان گردیده:

۱- زمان بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماهنامه است یا… و در
موعد معین هم آماده شود.
۲- فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد.
۳- قواعد نشر بین المللی را رعایت کند. برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد.
۴- مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد که عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی و حتی الامکان منابع و مآخذ هم انگلیسی باشد.

البته شاخص های فرعی نیز وجود دارد که شامل این موارد است:

۱- مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد و به یک حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته باشد.
۲- در حوزه آن مجله، ترجیحا مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها
داشته باشد.
۳- افراد به وجود آورنده آن حتی الامکان افراد شناخته شده ای باشند.
۴- افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثلاً همه ایرانی نباشند.
شاخص های فرعی فوق، نمره ای مازاد دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف موسسه تامسون رویترز نقش بازی نمی کند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال