×

شاخص های اندازه گیری رابطه در تحلیل های ناپارامتری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

آزمونها و آماره هایی که برای بررسی توزیع و یا رابطۀ این نوع متغیرها به کار می رود، آزمونهای پارامتری خوانده می شوند که در کتاب روشهای آماری توضیح داده شده است.

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض هایی می باشد که در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته توضیح می دهد.

به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست.

به همین علت بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخصهای آمار ناپارامتریک استفاده می کنند.

برای بررسی شکل توزیع و یا رابطه ی بین این نوع متغیرها در تحقیقات از آزمونهایی موسوم به ناپارامتری استفاده می شود.

 

شاخصهای اندازه گیری رابطه در تحلیلهای ناپارامتری

این نوع شاخص ها را می توان در دو دسته کلی زیر تقسیم کرد:

الف – شاخصهای مربوط به متغیرهای اسمی

این شاخصها را می توان بر حسب تعداد متغیرها .تقارن رابطه به گونه زیر تقسیم بندی کرد:

دو متغیر و رابطه متقارن

دو متغیر و رابطه نا متقارن

چند متغیر و رابطه متقارن

چند متغیر و رابطه نا متقارن

ب – شاخصهای مربوط به متغیرهای ترتیبی

شاخصهای رابطه دو یا چند متغیر ترتیبی با هم رتبه های کم

شاخصهای رابطه دو متغیر ترتیبی با هم رتبه های زیاد

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال