×

ساختار گزارش پایان نامه

ساختار گزارش پایان نامه

 

اجزای پایان نامه به شرح زیر می باشد:

۱٫صفحه عنوان

۲٫چکیده تحقیق

۳٫فهرست مطالب

۴٫فهرست جداول

۵٫فهرست نمودارها

۶٫متن پژوهش

۷٫فهرست منابع و مآخذ

۸٫ضمائم و پیوست ها(اختیاری)

صفحه عنوان

در این صفحه نام دانشگاه ,عنوان ,استاد راهنما,استاد مشاور و نام محقق و در آخر با مطرح نمودن تاریخ این صفحه عنوان تمام می شود.

چکیده تحقیق

در چکیده باید هدفی که پژوهش گر از انجام تحقیق دارد به طور واضح بیان شود.نحوه و روش از اجرای پروژه ذکر شود.چکیده نباید از یک صفحه بیشتر باشد.و قوانینی که در مورد چکیده مطرح است به این صورت می باشد که فاصله خطوط,نوع قلم و حاشیه ها مشابه متن اصلی باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب لیست ترتیبی مطالب پایان نامه به این صورت است که عناوین اصلی و فرعی به صورت حروف عادی و شماره و عنوان فصول با حروف تیره درج می شود.

عناوین اصلی و فرعی مطابق الگوی زیر شماره گذاری می شود و بدین صورت است که عناوین اصلی سمت راست و عناوین فرعی سمت چپ شماره گذاری می شود:

۱-شماره و عنوان فصل[عنوان سطح ۱]

۲-عنوان اصلی اول[عنوان سطح ۲]

۱-۲-

۱-۳-عنوان اصلی سوم

۱-۳-۱-عنوان فرعی اول[عنوان سطح ۳]

۱-۳-۲-

فهرست جداول

در فهرست جداول شماره جدول,عنوان دقیق جدول و شماره صفحه مرتبط با آن درج می شود.

فهرست نمودارها

در فهرست نمودارها شماره نمودار,عنوان دقیق نمودار و شماره صفحه مرتبط با آن درج می شود.

متن پژوهش

متن تحقیق به پنج قسمت تقسیم می شود که در ادامه به آن اشاره می شود.

۱٫کلیات تحقیق

الف)مفدمه

ب)تعریف موضوع و بیان مسئله

پ)اهمیت و ضرورت تحقیق

ت)فرضیه و یا فرضیه های تحقیق

ه)پیشینه تحقیق

ج)تعریف عملیاتی متغییر ها

د)قلمرو تحقیق

۲.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۳٫روش تحقیق

الف)طرح تحقیق

ب)معرفی جامعه آماری و تشریح نحوه استخراج داده ها

ج)روش های آماری

۴٫تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۵٫تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

نکاتی در مورد پایان نامه

ویرایش و نکات فنی پایان نامه و رساله

ساختار گزارش پایان نامه

پایان نامه پزشکی عفونی

پایان نامه علوم آزمایشگاهی