×

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

پژوهش توصیفی

در این پست ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی را مطرح می کنیم .با توجه به این که اصول مربوط به پژوهش های توصیفی با اصول مربوط به پژوهش های میدانی متفاوت می باشد ولی با موضوع های مختلف تحقیقی و رشته های مختلف این اصول تغییر می کند.درادامه ساختار کلی را مطرح می کنیم.

مقدمه

همان طور که مقدمه یک مقاله بخش مهمی می یاشد باید برای خواننده مطلب را روشن و واضح کند. در کل محقق این وظیفه را دارد اهدافی راکه در مقاله دنبال می کند باید به خواننده برساند. در واقع محقق باید چکیده ای از بحث که با موضوع در ارتباط هست بیان کند. وباید معلوم باشد که این مقاله چه اهدافی دارد وبه دنبال کشف چه مسئله ای هست.و درکل مجهولات مقاله را رفع کند.
طرح بحث (متن)

در این مرحله مؤلف به اصل مسئله وارد می شود.در این مرحله عناوین فرعی مسئله تفکیک می شود و هم چنین محقق باید اصول مهم قواعد محتوایی مقاله مورد توجه قرار دهد و تا می تواند آنها را اصلاح نماید.اصولی که محقق باید به آن ها توجه کند عبارتند از:نظم وانسجام,متناسب بودن بحث با عنوان اصلی,منطقی و مستدل بودن,مرتبط بودن عناوین فرعی,نوآوری در محتوا,مستندبودن بحث به نظریه های علمی و دینی, اجتناب از کلی گویی,و از گزاف گویی که باعث خستگی خواننده شود جلوگیری کند.و نباید ابهامی در مسئله برای خواننده وجود داشته باشد. از استناد دادن به صورت افراطی جلوگیری کند.
نتیجه  گیری

در این مرحله محقق باید به نتیجه ای منطقی و معقول برسد, محقق در نتیجه گیری نباید هیچ گونه تعصبی داشته باشد و نتایج را با مباحث مطرح شده باید ارتباط دهدو هم چنین از مواردی که  محقق باید به آنها توجه کند مشخص کردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال آن می باشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب بیشتر:

واژگان کلیدی در مقاله

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

عنوان مقاله

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی