×

ساختار فرضیه

 

الف) رابطه تغییرات با هم (همپوشان):

تغییرات توامان دو یا چند متغیر را در بعضی از جهات نشان می دهد.

مثال:هر چه درآمد کارکنان بیشتر ، رضایت شغلی آنها بیشتر

 

ب) رابطه علی :

هنگامی که درصدد بیان علت وقوع یک پدیده برآییم یا در تغییرات یک پدیده علت یا علل فرضی خاصی را درنظر می گیریم، در قلمرو رابطه علمی گام برداشته ایم.

مثال:هرچه ساعت کار بیشتر،فراغت کمتر

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال