×

روش

  گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

روش ، معادل فارسی برای واژه، (مشتق از واژه یونانی متایعنی در “طول”و اودوس یعنی راه) به معنی دقیق “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گامهایی است که برای رسیدن به هدفی، می باید با نظمی خاص برداشت. طبیعت این گامها و اوصاف تفضیلی شان بستگی به هدف مطلوب و نحوه های رسیدن به آن دارد: لذا روش علمی بسته به اینکه هدف از علم، تسلط بر طبیعت باشد یا کشف حقیقت ، فرق می کند و بر حسب اینکه کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف شرایط اولیه عجز وجهل انسان قبول کنیم ، باز فرق

می کند.

یعنی اگر روشهایی را که عقل “علمی بودن”آنها را تایید می کند بر روی یک پیوستار قرار دهیم، قدر مشترک آنها بیش از این دو تا نیست: وفا کردن به شواهد تجربی و سادگی صورتبندی منطقی که البته در صورت بروز تعارض میان آن دو ، تقدم با وفاداری به شواهد خواهد بود.

دکارت در این رابطه”روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود.

بطورکلی می توان نتیجه گیری کرد در عرف ، روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش بکاربرده می شوند. بطور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می شود:

۱ – مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند.

۲- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید بکار روند.

۳- مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می نمایند.

بدین ترتیب ملا حظه می شود روش ، لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست ، اعتبار دستاورد های هر دانش نیز به ایقان روش یا روشهایی وابسته است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال