×

روش های کیفی برای تکمیل کردن پایان نامه

روش های کیفی – طیف وسیعی ازپژوهش ها را تشکیل میدهند که از نظر پارادایم نوع پرسشهای پژوهش و هم از نظر نحوه گردآوری داده و عمق پژوهش، باپوژهش های کمی تفاوت دارند.

یکی از روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات در موضوعات مختلفی که در پایان نامه های دانشجویان برخی از رشته های دانشگاهی به چشم میخورد، روش کیفی در انجام پایان نامه ها می باشد که برای انجام این نوع تحقیق نیاز به اطلاع دقیق از رویکردهای آن می باشد که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

منظور از مطالعه کیفی، ارجحیت کیفیت یک پدیده نسبت به کمیت آن است که منجر به واشکافی معانی، مفاهیم، تعاریف، علامت ها، استعاره های مربوطه، توضیحات و ویژگی‌ موارد مهم در موضوع‌های مورد مطالعه، می‌ گردد.

این نوع پژوهش قصد تعمیم پژوهش نداشته و درصدد از جرایی وقوع پدیده ها است. با وجود این که شیوه انجام این نوع پژوهش از ساخت انجام پژوهش های کیفی برخوردار نیست، ولی در سال های اخیر بسیار موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و در کشورمان نیز از اقبال خوبی برخوردار شده است.

 

هدف روش های کیفی در تکمیل پایان نامه

مقاصد پژوهش های کیفی به این شرح میباشد:

توصیف روش کیفی

هنگامی که اطلاعات کمی درباره یک گروه انسانی، یک سازمان یا برخی پدیده های اجتماعی وجود داشته باشد، مصاحبه های عمیق و مشاهدات علمی بهترین راه مطالعه آنها است.

 

تدوین فرضیه روش های کیفی

گردآوری اطلاعات دقیق درباره برخی پدیده ها، مشاهده و مصاحبه با سوژه ها معمولا به شکل گیری فرضیه هایی که از نظر علمی آزمون پذیر باشند، منتهی می شود. از روش های کیفی میباشد.

 

 

توسعه تئوری

بسیاری از افرادی که پژوهش های کیفی را بکار می گیرند، مهم ترین هدفشان کشف یک تئوری یک پارچه پدیده مورد مطالعه است.

 

نظریه مبنایی

به مفهوم بررسی علت از جزء به‌کل، از مطالعه پدیده ‌ای هر بخش به وجود می آید و نشان دهنده مبدا و علت آن پدیده است. به ‌عبارت‌ دیگر، محقق باید ابتدا پدیده مدنظر خود را کشف کند، آن را تحلیل کند و به طرق مختلف اعم از آزمایشگاهی و غیره از نحوه نشات گرفتن آن اطلاعاتی جمع آوری کند. از روش های کیفی میباشد.

 

پدیدار شناختی

استفاده از این پژوهش به منظور کسب آگاهی نسبت به تجربیات و مشاهدات بی واسطه برخی پدیدارها می باشد.

از روش های کیفی میباشد.

 

 

جامعه سنجی

این پژوهش اولین بار توسط مورنو در سال ۱۹۳۴ و به منظور مطالعه و اندازه گیری روابط بین افراد اجتماع از منظر جذب و دفع متقابل با بک سویه در یک بخش مورد مطالعه قرار گرفت.

در حقیقت این روش یک ابزار کلیدی در تعیین میزان پذیرش فرد یا افراد مورد مطالعه در یک گروه، کشف و درک بهتر روابط بین افراد و موارد مربوط به جامعه، می باشد که روش کیفی در پایان نامه های این رشته ها بسیار به کار گرفته می شود.

 

انواع تئوری

تئوری ها در پژوهش های کیفی در انجام پایان نامه اغلب به صورت داده های تجربی و نه بر پایه دیدگاه های از پیش تعیین شده پژوهشگر درباره موقعیت اجتماعی، شکل می گیرد.

 

عناصر مشترک در روش های کیفی

 

 پژوهش های کیفی دارای عناصر مشترکی به شرح زیر می باشند

– این نوع پژوهش مبتنی بر یک دیدگاه فلسفی «تفسیر گرایانه»بوده وتوجه آن به چگونگی تفسیر، درک، تجربه و به وجود آمدن جهان اجتماعی،معطوف است.

– روش کیفی در نگارش پایان نامه برای گردآی و تولید داده های پؤوهشی ، ازروش های انعطاف پذیر و حساس نسبت به بافت اجتماعی که داده ها از آن بدست می آید،استفاده می کند.

– این پژوهش برآن گونه از روش های تحلیل و تبیین استوار است که به درک عمیق پیچیدگی، جزییات و بافت پدیده های موردمطالعه تاکید میشود.

– پژوهش کیفی باید به طور نظام مند و با دقت و سخت گیری اجرا شود پژوهشگر باید در فرآیند پژوهش به شیوه ای دقیق، جدی و نظام مند برنامه ریزی کند و آن را به انجام رساند.

– روش کیفی باید به شیوه ای استراتژیک و درعین حال انعطاف پذیر اجراشود.

 

روش کیفی درتکمیل پایان نامه برچه اصلی استوار است

 

–  روش کیفی باید با خود انتقادی پژوهشگر همراه باشد. با پژوهشگر باید اقدام ها و نقش خود در فرایند پژوهش را از جمله تفسیر داده های پژوهشی را با موشکافی موردنقد و بررسی قرار دهد.

– روش کیفی باید تبیین های اجتماعی ای را برای معماهای عقلی یا ذهنی ارائه دهد.

– روش کیفی باید به تبیین های اجتماعی منجر شود، تبیین هایی که به گونه ای تعمیم پذیر باشند و یا طنین گسترده ای داشته باشد.

– روش کیفی را نباید مبتنی بر یک فلسفه و یا یک روش واحد و یکسان دانست و یا آن را در تضاد با پژوهش کمی تلقی کرد.

 

پدیده شناسی درروش کیفی درتکمیل پایان نامه

 

پدیده شناسی یا پدیدارشناسی روشی است از اندیشه درباره تجارب زندگی انسانها. پژوهشگر پدیده شناس تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که ماهیت این پدیده که به وسیله این گروه ازانسان ها تجربه شده است،چیست؟فرض پژوهش گر این است که ماهیتی وجود دارد که باید درک وفهمیده شود.

تمرکز او بر این است که چه تجربه انسانی درباره یک پدیده خاص وجود دارد و چگونه این تجارب را تعبیر می کنند. برای غالب پژوهشگران پدیده شناس، پژوهش نه تنها شامل مطالعه درباره تجربه ای خاص به وسیله گردآوری اطلاعات از مردم مورد پژوهش است، بلکه تلاش معمول روی هر پدیده از طریق مشاهده و درون نگری صورت می پذیرد. پدیده شناسی معمولا شامل چهار مرحله اساسی است: زمینه شناسی، درون یابی، تحلیل و توصیف.