×

روش شناسی

  گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

بررسی و تحلیل داده ها نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی ، وظیفه شاخه ای  از فلسفه  علم  است که “روش شناسی” خوانده می شود.

روش شناسی ، مجموعه ای از اصول کلی مربوط به روش ها است. که در هر وضعیت مشخص باید به یک روش خاص مناسب به آن وضعیت تبدیل شود. مجموعه ای از روال ها ، فنون ، ابزار و مستنداتی که توسعه دهنگان سیستم در تلاش برای پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جدید، از آنها بهره می گیرند.

یک روش شناسی، مرکب است از مراحلی که هر یک به نوبه خود از مراحل فرعی تشکیل شده اند. با کمک این مراحل ، توسعه دهندگان سیستم می توانند در هر مرحله ابزارها و روش های مناسب آن مرحله را انتخاب کرده و پروژه‌های توسعه سیستم ها ی اطلاعاتی را برنامه ریزی ، مدیریت ، کنترل و ارزیابی می کنند.

وجود روش بخصوصی برای هر فن، و حتی بودن روشهای مختلف در ادوار مختلف تاریخ یک فن ، در این تلقی از “روش شناسی” گنجانده می شود.

مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند تا اینکه چه باید بکند. ولی البته روشن کردن پاسخ آن سؤال، مدلولات دستوری و تکلیفی هم دارد. روش شناسی تحلیلی (نه دستوری) شاخه ای نسبتاً جدید است و شاید ابداع جان. اف. هرشل باشد.

دستیابی به هدفهای تحقیق (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. روش شناسی را می توان از چند دیدگاه مطمح نظر قرار داد:

از دیدگاه ، روش شناسی ، مطالعه منظم ، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می کند. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از علم می داند.در مقابل تالکوت پارسونز در اثرش بنام “ساخت عمل اجتماعی” می نویسد:

“روش شناسی در اصل با روشهای پژوهش تجربی نظیر آمار ، مورد کاوی ، مصاحبه و غیره سرو کار ندارد ، بلکه توجه به زمینه های کلی برای اعتبارکار علمی است ، پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً رشته ای علمی است”.

اگر از دیدگاههای مختلف بگذریم، روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعه ای بهم پیوسته از قواعد ،  اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می شود بطور کلی می توان گفت:

lاتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است.

بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که تعقل ، منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته ، آن رایک رشته علمی می دانند.

 

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال