×

روش تحقیق در پایان نامه

پایه هر علمی روش شناخت آن است .هر علم به روش شناختی مبتنی می باشد که در ان علم به کار می رود.روش تحقیق یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ سوال و یا راه حلی برای مساله می باشد. نوع مساله مورد تحقیق و مرحله تعمق درباره پروژه و بخصوص علاقه شخصی فرد محقق حتی نوع تحقیق از عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق می باشد.

اما از موارد دیگر می توان روش های تحقیق با معیارهای متفاوت دسته بندی می شوند اشاره کرد.

 

روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوند .

مانند:

الف:اهداف تحقیق

براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند.

تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت می‌پردازد .این علم به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک شایانی می کند.

 

تحقیق کاربردی: با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود.

 

  ب:نحوه گردآوری داده ها

پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند:

تحقیق توصیفی

تحقیق آزمایشی

 

که هر کدام مزایا ومعایب خاص خود را دارد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال