×

“روش‌ها و فنون” و “پیشینه‌ی پژوهش”در پروپوزال چگونه نوشته می‌شود؟

در زیر مجموعه‌های این بخش، روش (های) به کار رفته در پژوهش و فنون  و تدابیری که در گردآوری اطلاعات اتخاذ شده به ترتیب زیر بیان می شود.:

“روش‌ها و فنون” و “پیشینه‌ی پژوهش”در پروپوزال چگونه نوشته می‌شود؟

روش پژوهش (و توجیه روایی آن)

در بیان روش، ذکر نام روشی که به کاررفته است کفایت می کند و نیازی نیست که اصل روش شرح و تفسیر شود؛ زیرا روش های تحقیق شناخته شده اند و شرح آن ها در متون و منابع مختلف آمده است. ان چه در اینجا حائز اهمیت است استدلال در این زمینه است که چرا روش به کار رفته در تحقیق با توجه به مسئله و هدف پژوهش مناسب ترین روش تخصیص داده شده است. در واقع، دلیل به کارگیری روش مورد اشاره در تحقیق باید توجیه شود. ممکن است ماهیت مسئله تحقیق به گونه ای باشد که محقق ناگزیر باشد بیش از یک روش را به کار گیرد. در این صورت، توجیه تناسب روش برای هر یک از آن ها ضروری است.

جامعه‌ی مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در واقع جمعیتی است که مطالعه در مورد آن ها صورت می گیرد، یا اطلاعات مربوط از طریق آن ها گرداوری می شود، و یافته های تحقیق نیز درباره  ی ان ها تعمیم پذیر است. بنابراین، جامعه مورد مطالعه ممکن است گروه یا گروه هایی از افراد باشدغ مانند دانشجویان یک رشته یا یک دوره، استفاده کنندگان از یک مرکز اطلاع رسانی، رأی دهندگان به یک فرد، کتاب های منتشر شده در یک دوره زمانی، مجلات موجود در یک کتابخانه، و مانند ان. در این بخش لازم است ترکیب جمعیتی، تعداد تقریبی، و توزیع جنس و نو ان ها تا جایی که اطلاعات مقدماتی نشان می دهد عرضه شود.

شیوه‌ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

مصاحبه، مشاهده، مراجعه، مطالعه، توزیع پرسشنامه، و جریان هایی از این نوع جزو شیوه های گردآوری؛ و دستگاه ضبط صوت، میکروسکوپ، لوازم التحریر، مانند قلم و برگ یادداشت، و پرسشنامه جزو ابزارهای گرداوری اطلاعات شمرده می شوند. اهمیت شیوه و ابزار گرداوری اطلاعات در درستس گزینش مجرای دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. گرچه در هر روش، شیوه ها و ابزارهای متناسب به اطلاعات مورد نیاز است. گرچه در هر روش، شیوه ها و ابزارهای متناسب با آن قابل پیش بینی است، لیکن از ان جایی که در هر تحقیقممکن است بیش از یک روش یا ابزار را بتوان به کار گرفت، دفاع از بکار گیری شیوه یا ابزار خاص حائز اهمیت است.

شیوه‌ی تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در این بخش اشاره می شود که از چه شیوه ها، فرمول ها، و الگوهایی برای تجزیه و تحلیل استفاده خواهد شد. معمولا استفاده از فرمول یا فرمول های خاص در این مرحله از کار قابل پیش بینی است، ولی در مواردی که این پیش بینی در این مرحله ممکن نباشد، صرفا به چگونگی استفاده از امار اشاره می شود. هر گاه مسئله تحقیق به گونه ای است که آمار در تحلیلیافته ها کاربردی نداردف می بایست شیوه ای که برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است تبیین گردد.

پیشینه پژوهش

پیشینه به تلاش های علمی گفته می شود که دیگران پیش از محقق انجام داده و به یافته هایی رسیده اند و محقق ناگزیر است جایگاه تحقیق خود را در قیاس با پژوهش های مشابه پیشین مشخص سازد، که به این امر مرور متون نیز می گویند. این پیشینه ها ممکن است به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم شود:

پیشینه در داخل

ممکن است پیرامون مسئله مورد بررسی پژوهشگر تلاش هایی در داخل کشور صورت گرفته و به صورت مکتوب باقی مانده باشد. بدون تردید اگاهی از این گونه فعالیت ها و درج ان ها در طرح تحقیق از دو جهت ضروری است: یکی از این لحاظ که محقق نشان دهد که کار او تکرار کار دیگران نیست و در ولقع دارای نوعی نویافته هاست و دیگر ان که موضع کار خود را در شبکه ی علمی حوزه ای خاص در داخل کشور مشخص می کند.

پیشینه در خارج

آن چه در زمینه ی مسئله تحقیق در دست انجام قبلا صورت گرفته، بدون توجه به مرز جغذافیایی و محل انجام تحقیق، می بایست مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، نمی توان کا را تنها محدود به حوزه ی جغرافیایی ویژه ای دانست، بلکه باید از آن چه در خارج از کشور نیز انجام شده بهره جست.این پیشینه ها معمولا از طریق پایگاه های موجود در کشور که بر روی صفحه ی فشرده مورد استفاده قرار می گیرد قابل بازیابی است.چون اطلاعات این گونه پایگاه ها معمولا عمراه با چکیده است، می توان از یافته های هر نوشته علمی بازیابی شده بیشترین بهره را گرفت.

باید توجه داشت که پیشینه های تحقیق باید خود ماهیتی تحقیقی داشته باشند.

 

منبع: گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال