×

نکاتی که برای روشهای توسعه مفاهیم در تحقیق باید بدانیم

نوع مفهوم در تحقیق

ابتدا باید نوع مفهوم در تحقیق مشخص شود سپس آن مفهوم را می توان توسعه و گسترش داد. توسعه و گسترش یا ادراک یک مفهوم نظری « توضیح » نامیده می شود و توسعه و گسترش یا ادراک یک مفهوم تجربی « تعریف » نامیده می شود .
مفاهیم نظری یک ایده مجرد و غیر قابل مشاهده را عرضه می‌کند. بنابراین توضیح آن هم باید از ‏یک ایده یا از ایده‌های غیر قابل مشاهده گرفته شود یعنی ویژگی‌های آن مجرد، غیر ملموس و غیر واقعی باشد. ‏مفاهیم تجربی بیان‌کننده نمودهای قابل مشاهده هستند، از این رو تعاریف آنها بر اساس ایده‌های قابل مشاهده ‏استوارند، یعنی ویژگی‌های آنها ملموس و واقعی و غیر مجرد هستند.
دلیل گسترش و توسعه مفاهیم نظری از مفاهیم نظری دیگر و نیز گسترش و توسعه مفاهیم تجربی از مفاهیم تجربی دیگر این است که از مفاهیم نظری تحت عنوان وسایل تفکر ومفاهیم تجربی ، ابزاری هستند که از طریق مفاهیم تجربی برای آزمون تفکر از مشاهده استفاده می شود.
مفاهیم نظری و مفاهیم تجربی دارای وظایف و عملکردهای مختلف و جداگانه ای هستند اما با توسعه و گسترش مفاهیم نظری و مفاهیم تجربی می توان دانش جدیدی را بوجود آورد.
مفاهیم نظری ابزار تفکررا آزادانه و بدون محدودیت از طریق آنچه که مشاهده می شود یا می توان مشاهده کرد ، با تکنولوژی ها موجود توسعه و گسترش می دهند و به همین روش مفاهیم تجربی تحت عنوان یک ابزار به آزمون تفکر می پردازند و از طریق خطاهای موجود در روش را حذف می کنند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال