×

روایی / اعتبار پایان نامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ،بتواند خصیصه وویژگی مورد نظر رااندازه بگیرد.

اهمیت روایی ازآن جهت است که اندازه گیریهای نامناسب وناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش وناروا سازد.

قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار  برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است،

یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است.

مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.»

 

طبقه بندی های روایی یا اعتبار

طبقه بندی نوع اول:

الف- اعتبارتجربی

ب – اعتبارمفهومی

طبقه بندی نوع دوم:

روایی محتوایی

روایی نمادی

روایی مربوط به ملاک

روایی موافق

روایی متضمن پیش بینی

روایی سازه

روایی همگرا

روایی متمایز کننده

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال