×

دستورالعمل تکمیل پرسشنامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تکمیل پرسشنامه

معمولاً برای تکمیل هر پرسشنامه چهار نوع دستورالعمل می توان صادر کرد:

دستور عمل کلی (باید شامل معرفی هدف پرسشنامه (تحقیق)، قول محرمانه ماندن اطلاعات، این که پاسخگو چگونه انتخاب شده است، پرسشنامه ها چگونه و چه وقت برگردانده شود).

دستور عمل های مربوط به هر بخش (زمانی که پرسشنامه به بخشهایی تقسیم شده است بهتر است مقدمه مختصری درباره هر بخش فراهم شود).

دستور عمل مربوط به سئوالها (مشخص کنید که پاسخگو می تواند چه تعداد از گزینه ها را علامت بزند).

دستور عمل های مرتبط با هدایت به مرحله بعدی (هنگام استفاده از سئوالهای مشروط باید این نوع دستور عملها را به کار بگیرید ).

 

انتخاب نوع سؤال

جنبه دیگری که در تدوین پرسشنامه باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب شکل پاسخ است. شکل پاسخ می تواند دو حالت داشته باشد، انتخاب هر یک از حالتها، یا ترکیبی از آنها به عوامل زیادی مانند محتوای سوال، انگیزه پاسخگو، شیوه اجرا، نوع پاسخگویان، دسترسی به کدگذاران ماهر برای کدگذاری پاسخهای باز، شیوه تحلیل و روش تحقیق و … دارد.

 الف: سئوالات باز

 ب: سئوالات بسته

این سئوالات به گونه ای هستند که پژوهشگر برای هر یک از آنها مجموعه ای از گزینه ها را ارایه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سئوالها را به سرعت درک کرده و به آسانی به آنها پاسخ می دهد. از طرفی دیگر هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آنها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال