×

دسته بندی نوشته های علمی و دانشگاهی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:
در این پست می خواهیم به دسته بندی نوشته های علمی و دانشگاهی بپردازیم.نوشته ها به سه سطح تقسیم می شوند.
نوشته های سطح اول
در این نوشته ها می توان گفت گزارش ها حاصل تلاش خود پژوهشگر ویا با همکاری چند پژوهشگر صورت گرفته است.این نوشته های علمی مورد بررسی قرار می گیرند کارشناسان نوشته های چاپ شده را با دقت مورد یررسی قرار می دهند و در صورت لزوم نوشته ها را اصلاح می کنند.به به خاطر ساختاری که این نوشته ها دارند به این نوشته ها مقاله می گویند.مقاله به چند قسمت تقسیم می شود:مشخصات نویسنده,عنون , سربرگ,چکیده,مقدمه,کلمات کلیدی,بحث,نتیجه گیری,تقدیرها,منابع,روش هاونتایج.
زمانی که مقالات به مجله ارسال می شوند.به دست کارشناسان که مرتبط با موضوع هستند انتقال داده می شود.این کارشناسان با دقت مطالعه ومورد بررسی انجام می دهند.و اگر نوشته ارزش چاپ داشت اعلام می کنند.بیشتر نوشته های سطح اول در مجلات علمی و تحقیقاتی به چاپ می رسند.اما قسمتی دیگر از نوشته های سطح اول به صورت رساله- پایان نامه-رساله دکتری و کارشناسی ارشد چاپ می شوند.می توان گفت هر پژوهشگر با توجه به تعداد مقالاتی که به چاپ می رساند مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نوشته های سطح دوم
این نوشته ها برای بیان واقعیت ها و حقایقی که وجود دارد به منابع سطح اول استناد می کنند.در این نوع نوشته ها نیازی نیست محققان کار ویا تحقیقی در مورد موضوعی را به تنهایی انجام دهند.هدفی که نوشته های سطح دوم در نظر دارد خلاصه کردن و در هم آمیختن علم و دانش برای محققانی است که نسبت به آن موضوع آگاه هستند.نویسندگان این نوع نوشته ها از سابقه ی خوبی برخوردار هستند.این نوشته ها شامل :مجلات مروری,کتاب های درسی,کتاب های دانشگاهی,کتاب های راهنما می باشد.این نوع نوشته ها از نظر نگارش علمی با نوشته های سطح اول تفاوت هستند.اما از نظر درج منابع شبیه به نوشته های سطح اول هستند.
کاربرد نوشته های سطح دوم
زمانی که پژوهشگر می خواهد در مورد موضوعی تحقیق کند برای اینکه با تحقیقات آشنایی کامل به دست آورد به این نوع نوشته ها رجوع می کنند.پژوهشگر برای اینکه دید کلی در حوزه های مختلف تحقیقاتی داشته باشد به این نوع نوشته ها رجوع می کند.
نوشته های سطح سوم
منابع نوشته های سطح سوم به نوشته های سطح اول و سطح دوم مربوط می شود.ولی پژوهشگران در حوزه های علمی متفاوتی نسبت به موضوع اصلی انتشاریافته مشغول به کار هستند.چنین نشریاتی را به دلیل اینکه دارای ساختاری علمی نیستند به صورتی نوشته شده که اکثزیت مردم از این نوشته ها استقبال می کنند.شامل :مجلات علمی,کتاب های درسی و دانشگاهی و دایره المعارفها,خبرنامه ها,مقالات علمی روزنامه ها می باشد.
نوشته های خاکستری
می توان گفت دراین نوشته ها به آن منابعی از اطلاعات علمی اشاره دارد که با روش های ساده انتشار پیدا نکرده اند و دسترسی به راحت نیست . شامل :پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری,بیانیات اثرات زیست محیطی,برخی از انواع مستندهای دولتی,گزارشات فنی با توزیعی محدود,نوعی سند اداری برای به دست آوردن شغل در کشورهای دیگرو برخی از انواع مستندات اینترنتی می باشد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال