×

درتحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته شده است

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

۱- آمار پارامتریک :

بطور تجربی ،ساختار معینی را درباره توزیع جامعه فرض می کنند رفتار آزمونها برای پارامترهای دوجمله ای،پواسون از این گونه اند،آزمون t استیودنت برای

استنباط هایی  درباره میانگین یک جامعه ومقایسه دو میانگین ،آزمونهای Fبرای استنباطهایی درباره واریانسها ،استنباطهای معرفی شده برای مدلها ی رگرسیون وتجزیه وتحلیل واریانس ، همه بر مبنای این فرض هستند که اندازه های پاسخ ،نمونه هایی از جامعه نرمال راتشکیل می دهند.

 

۲-آمار ناپارامتریک(غیرپارامتری):

بخش اساسی از شیوه های استنباط است که تحت دامنه وسیع تری از شکل های توزیع جامعه معتبراست، اصطلاح ناپارامتری،از این واقعیت نتیجه می شود که کاربرد این شیو ه هابه مدل بندی جامعه برحسب یک شکل پارامتری

معین منحنی های چگالی ،مثل توزیع های نرمال نیازی ندارد،در آزمون فرضها ، آمارهای آزمون پارامتری نوعا بعضی جنبه های ساده داده های نمونه را مورد استفاده قرار می دهند.

محدودیت های آمار پارامتریک

۱- توزیع آماره های روش پارامتریک ونقاط در صد جدول بندی شده آنها وقتی معتبرند که توزیع جامعه تحت مطالعه تقریبا نرمال باشد .

۲- شیوه های پارامتری به آن مشاهداتی که بر حسب مقیاس اندازه گیری مشخصی ثبت شده اند ودر نتیجه به استفاده صریح از جنبه های عد د ی معین داده ها ، مثل میانگین نمونه ، انحراف معیار نمونه ومجموعه توانهای دوم دیگر نیاز دارند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال