×

داده های کیفی و تجزیه و تحلیل آنها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

چنانچه داده ها به صورت واژه (و نه به صورت ارقام ) به توصیف واقعیت ها بپردازند، آن ها را داده های کیفی می نامند. این نوع داده ها برای توصیف و تشریح شرایط محیطی یک پدیده بکار می رود. به کمک این داده ها می توان درباره روابط میان متغیرها و عمق ساختار آنها به تدوین فرضیه پرداخت و سرانجام نظریه پردازی کرد.

 

تنظیم و تحلیل داده های کیفی مستلزم انجام فعالیت های زیر است :

الف – تلخیص داده ها:

منظور انتخاب، تمرکز، تنظیم و تبدیل داده ها به صورتی خلاصه تر است.

ب – عرضه داده ها:

منظور ظاهر ساختن مجموعه ای سازمان یافته از داده  ها است به طوری که به کمک آنها بتوان نتیجه گیری به عمل آورد.

داده های کیفی را می توان به یکی از حالتهای زیر در ماتریس نمایش داد:

۱- توصیفی یا تشریحی

۲- تک موردی یا چند موردی

۳- ترتیبی یا غیر ترتیبی

۴- با توجه به زمان یا بدون توجه به زمان

۵- برحسب متغیرها

۶- دو متغیری یا چند متغیری

۷- درایه ماتریس (شامل نقل قول مستقیم ،مطالب اخذ شده از یادداشت های پژوهشگردرموقع گردآوری داده ها….)

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال