×

حجم نمونه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

دریک نگاه کلی شمای محاسبه حجم نمونه به شرح زیر می باشد:

۱-ازبین کلیه صفات موردمطالعه توسط تحلیل اقتصادی واجتماعی وتجزیه وتحلیل همبستگی مجموعه صفت هایی که برای مشخص کردن پدیده های موردمطالعه مهمتر است (صفات بارز انتخاب شود.

۲-تغییر پذیری (پراکند گی- واریانس- ضریب تغییرات و….)هریک ازصفات انتخاب شده را بر اساس:

الف- آمارگیری های پیشین جامعه مورد مطالعه ویا جامعه های مشابه.

ب- آمارگیری آزمایشی (بااستفاده ازاین آمارگیری واریانس صفات مشخص می شود ،آن گاه بوسیله واریانس حجم نمونه وهمچنین تخصیص بهینه حجم های نمونه مورد استفاده قرار می گیرد).

پ- فرضیه های معین راجع به ساختار جامعه

ت- عملی کردن واحدهای نمونه دردومرحله(بدین معنی که باراول یک نمونه انتخاب می شود سپس به کمک آن حجم نمونه کل تعیین می گردد آن گاه نمونه اولی راازحجم نمونه کل کسر کرده وبقیه نمونه گیری می شود،درواقع مجموع این دونمونه حجم کل می باشد.

۳- براساس روابط نظری بین تغییرپذیری ،نوع نمونه وخطای مجاز متناظر برای هریک ازصفات انتخاب شده ،حجم نمونه محاسبه

می گردد.

۴- بزرگترین حجم نمونه محاسبه شده در بند (۳) به عنوان حجم اولیه نمونه (حجم موقتی نمونه )انتخاب می شود.

۵-حجم کلی جامعه مورد بررسی با جمع کردن تمامی حجم های اولیه نمونه که برای طبقات جداگانه جامعه محاسبه شده است تعیین می گردد.

۶- همچنین باید تعیین شود که آیا حجم کلی مشاهدات نمونه ای از نظر هزینه های تعیین شده برای انجام آن قابل قبول می باشد،یانه ؟

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال