×

جمله بندی پرسشها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

۱ـ از سئوالهای نامفهوم و مبهم پرهیز شود.

محقق باید سئوالهای پرسشنامه را به صورت روشن، دقیق و بدون ابهام ارایه دهد. اولین ویژگی یک پرسشنامه خوب آن است که زبان مشترکی را بین محقق و پاسخ دهنده برقرار سازد. اگر پاسخ دهنده قادر به درک معانی سئوالها نباشد داده های حاصله از پرسشنامه معتبر نخواهد بود. در برخی موارد، واژگان تخصصی پرسشنامه در دستورالعمل تکمیل پرسشنامه توضیح داده می شود تا پاسخ دهنده با تعریف عملیاتی مورد استفاده در پرسشنامه آشنایی کامل به دست آورد.

مثال:

درباره سیاستهای جدید مدیریتی در سازمان چه فکر می کنید؟

در رابطه با این سئوال پاسخ دهنده از خود می پرسد، کدام سیاستهای مدیریتی به منظور از جدید، از چه تاریخی به بعد است؟

۲ـ از سئوالهایی که پاسخ دهنده را به پاسخ خاصی هدایت می کند باید اجتناب کرد.

سئوالهای جهت دار پاسخ دهنده را به سمت و جهت خاصی هدایت کرده و بنابراین اطلاعات حاصله از آنها دقیق نخواهد بود.

مثال:

آیا شما سبک مدیریتی مشارکتی  را ترجیح می دهید یا سبک تفویضی  را که کارکنان در آن آزادی عمل بیشتری دارند؟

۳ـ از سئوالهای پیچیده پرهیز شود.

از سئوالهای طولانی و پیچیده باید اجتناب کرد، این گونه سئوالها به دشواری قابل درک است لذا پاسخ دهنده وقت زیادی را باید صرف درک معانی آن کند سئوالها باید به نحوی باشد که پاسخ دهنده آنهارا به آسانی درک کند.

تذکر: مسأله پیچیدگی، مفهومی نسبی است و باید نکته فوق را با توجه به سطح درک افراد نمونه آماری و میزان تخصص آنها در نظر گرفت.

مثال:

سئوالی در یک پرسشنامه برای سرپرستانی با تحصیلات دیپلم

نظر شما در رابطه با تأثیرات سیستم  در تحولات ساختاری سازمان چیست؟

۴ـ از سئوالهای دو وجهی که شامل دو سئوال در یک پرسش است اجتناب شود.

این نوع سئوالها پاسخ دهنده را در یک زمان در برابر دو سئوال قرار می دهد در حالی که وی تنها امکان یک پاسخ را دارد. در این نوع سئوال، پاسخ دهنده ممکن است با جنبه ای از سئوال موافق و با جنبه دیگر مخالف باشد.

مثال:

یا مدیر سازمان قادر به ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان و برقراری یک سیستم حسابداری صنعتی می باشد؟

۵ـ  تا جا یی که ا مکا ن دارد از ارا یه سئوالهای منفی خودداری شود.  

پاسخ دهنده در برابر سئوال منفی ممکن است به طور ناخودآگاه کلمات منفی را نادیده گرفته و متوجه آنها نشود. در این حالت پاسخهای او با واقعیت مطابقت نخواهد داشت. در صورتی که پژوهشگر ناچار از استفاده سئوالهای منفی باشد بهتر است که زیر کلمات منفی را خط کشیده و یا این کلمات را با حروف درشت مشخص کند.

‌‌‌آیا شما با به کارگیری حلقه های بازخورد در فرآیند تصمیم گیری موافق نیستید؟

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال