×

جدول سازی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

آرایه ای از اعداد طبیعی به صورت ماتریس است که این  اعداد،شماره ها یا فراوانیها رانشان می دهند. هدف نهایی جداول ،کمی وسنجش پذیر ساختن واقعیت

مورد مطالعه تا سرحد امکان وارائه تصویری دقیق از آن است.

جداول یک بعدی

به این نوع جداول توزیع فراوانی ساده یا یک بعدی نیز اطلاق می شود ودرآنها یک متغیر با فراوانیهای آن نشان داده می شود.

جداول دو بعدی

جدولی است که در آن دومتغیر را می توان نشان داد.

انواع کاربرد های جداول دوبعدی :

الف – جداول دوبعدی بانسبتهای عمودی ؛برای شرایطی که داده های جدول باتوجه به متغیر فوقانی جدول درصدگیری می شوند.

ب – جداول دوبعدی بانسبتهای افقی ؛برای شرایطی که داده های جدول باتوجه به متغیر ضلع راست  جدول درصدگیری می شوند.

ج – جداولی که هم دارای نسبتهای عمودی وهم افقی باشند.

ه  – جدول پیوسته ؛زمانی بکار می آیند که محقق درنظر دارد کل جمعیت مورد مطالعه را۱۰۰بداندودرصددتوزیع ارقام برحسب متغیرهای مورد نظرش برآید.

 

جدول سه بعدی

چون هر واقعیت که مورد مطالعه قرار می گیرد تابع چند یا چندین عامل است بنابراین باید تاثیر آنان را بر هم دید، لذا نیاز به جداولی مانند جداول سه بعدی است.

استفاده ازجداول بابیش از دوبعد تابع شرایط خاصی است ازجمله :

الف- باید فراوانی جامعه آماری چنان باشد که در خانه های متعددیک جدول بخوبی توزیع شوند ودر هر خانه تعدادقابل توجهی جای یابد.

ب- متغیرهای چندگانه درسطح افقی یا عمودی جدول همگی چندین توزیع نداشته باشند به عنوان مثال چنانچه قرارباشد دومتغیرشغل وتحصیل در یک سوی جدول بیامیزند.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال