×

جامعه آماری و نمونه آماری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است که به طور عمده به این شرح اند:

-گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفت یا صفات، مورد توجه محقق می‌باشند. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود.
-تمامی گروه و افرادی که جهت تحقیق، مناسب تشخیص داده شده‌اند. با این تعریف، جامعه، پسوند»آماری« گرفته است. عده‌ای برای»جامعه‌ی آماری«، تعریف خاص‌تری به این شرح ارائه داده‌اند:
– جامعه ای که اعضای آن، کمیت‌های مربوط به اندازه‌ی یک صفت در افراد یک جامعه است.
– جامعه در تحقیق: مجموعه اجزائی که دارای حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.

– جامعه آماری که به آن جمعیت آماری نیز گفته اند به مجموعه افراد یا عناصر ( بستگی به موضوع تحقیق دارد) که دارای ویژگی یا ویژگی های مشترکی هستند و تحقیق در مورد آنها انجام می شود گفته می شود.

 

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند ومعمولا آن را با N نمایش می دهند .

 

نمونه آماری :

عبارت است از مجموعه ای از نشا نه ها که از یک قسمت ،یک گروه یا جامعه ای بزگتر انتخاب می شود،به طوری که این مجموعه معرف کیفیات وویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد ومعمولا آن را باn  نمایش می دهند.

برداشت ها از تصادفی بودن

از تصادفی بودن برداشتهای مختلفی می شود که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :

۱- یک نوع احساس ذهنی است که با فقدان هد گونه نظم ونقشه ازپیش اند یشیده شده باشد.

۲-تساوی احتمال بروز حوادث

۳- اعمال وروش هایی که استفاده از آنها امکان پیش بینی دقیق حوادث مورد نظر را از بین می برد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال