×

توزیع نمونه گیری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

وقتی که یک آزمایشگر آزمون آمار معینی را برای تجزیه و تحلیل داده های خود انتخاب نمود، باید مشخص کند که توزیع نمونه گیری آزمون آماری انتخاب شده چگونه است.

توزیع نمونه گیری در واقع یک نوع توزیع در عالم تئوری است.

این توزیع توزیعی است که اگر تمام نمونه های ممکن هم حجم را از یک جمعیت با استفاده از روش انتخاب تصادفی بیرون بکشیم بدست می آید.

صورت دیگر بیان این مطلب اینست که بگوییم توزیع نمونه گیری توزیع تمام مقادیر ممکنی است که یک آماره(مثلاً میانگین یک نمونه، )می تواند تحت بخود بگیرد به شرط آنکه آن آماره از نمونه های تصادفی با حجم مساوی محاسبه شده باشد.

توزیع نمونه گیری یک آماره نشان دهنده احتمالات مربوط به مقادیر(ارزشهای)عددی مختلف احتمالی آن آماره تحت است.

احتمال”مربوط به”وقوع یک ارزش معین یک آماره تحت برابر با احتمال مطلق آن مقدار آماری نیست.

بلکه “احتمال مربوط به وقوع تحت  ”در اینجا برای نشان دادن احتمال وقوع یک مقدار معین به اضافه احتمال وقوع تمام مقادیر استثنایی ممکن بکار رفته است.

یعنی”احتمال مربوط” یا “احتمال مربوط به وقوع تحت  ”عبارت است از احتمال وقوع یک مقدار برابر یا بیشتر از مقدار آماره مورد نظر ما تحت  نیز می باشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال