×

تنظیم و تحلیل داده های کیفی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تنظیم و تحلیل داده های کیفی مستلزم انجام فعالیت های زیر است :

الف – تلخیص داده ها:

منظور انتخاب ،تمرکز،تنظیم وتبدیل داده ها به صورتی خلاصه تر است.

ب – عرضه داده ها:

منظور ظاهر ساختن مجموعه ای سازمان یافته از داده  هااست به طوری که به کمک آنها بتوان نتیجه گیری به عمل آورد.

 

داده های کیفی را می توان به یکی از حالتهای زیردرماتریس نمایش داد:

۱- توصیفی یا تشریحی

۲- تک موردی یا چند موردی

۳- ترتیبی یا غیر ترتیبی

۴- با توجه به زمان یا بدون توجه به زمان

۵- برحسب متغیرها

۶- دومتغیری یاچند متغیری

۷- درایه ماتریس(شامل نقل قول مستقیم ،مطالب اخذ شده از یادداشت های پژوهشگردرموقع گردآوری داده ها….)

 

روشهایی برای رسیدگی به ارزشهای مفقوده

هنگام تصمیم گیری درباره انتخاب روش به نکات زیر توجه کنید:

۱- سعی کنید مفقود شدن موارد وداده ها را به حداقل برسانید.

۲-ازتحریف واریانس وهمبستگی های موجود درنمونه بپرهیزید.

۳- درجهت ساده کردن هرچه بیشترکوشش کنید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال