×

تفاوت های فرضیه های آماری و پژوهشی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

فرضیه های آماری و پژوهشی

فرضیه یکی از مراحل ابتدایی کار است  قبل از گردآوری داده ها سوالاتی در ذهن محقق جرقه خواهد زد و خودش پاسخ های فرضی برای آنها در ذهن دارد . پاسخ های فرضی و اولیه ی محقق بدون اینکه در نظر بگیرد درست است یا اشتباه  فرضیه نامیده می شود.محقق پس از گردآوری داده ها تنها حدس و گمان می زند و راجع به پاسخ های فرضی ذهنی خود اطمینانی ندارد .

بنابراین در آن شرایط فرض ذهنی خود و فرضی غیر از آن را با احتمال برابر عنوان می کند که برای این کار و آزمودن هر فرضیه ، آن را به صورت فرضیه های صفر و یک مطرح کند.

.فرضیه صفر اصل را بر این قرار می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه، اختلاف یا ارتباط معنی داری وجود ندارد.فرضیه صفر به یک روش آماری تعبیر وتفسیر نتایج مربوط می شود که روابط استنباط شده در باره متغیرهای مربوط به یک نمونه را به خصائص یک جامعه ربط می دهد .

در فرضیه صفر چنین استدلال می شود که تفاوت های مشاهده شده یا روابط ، صرفا نتیجه اشتباهات تصادفی در مراحل نمونه گیری است .

اگر محقق فرضیه صفر را رد کند فرضیه تحقیق را می پذیرد، بنابراین نتیجه می گیرد که رابطه متغیرهای مورد مشاهده احتمالا بقدری زیاد است که نمی تواند آنرا به اشتباه نمونه گیری نسبت داد.

.

فرضیه از دو جنبه در پژوهش مطرح می شود ؛ فرضیه ی تحقیقی و فرضیه ی آماری

یک فرضیه آماری معمولاً گزاره ای است درباره یک یا چند توزیع جامعه (بویژه درباره یک یا چند پارامتر) که بوسیله آن می توان کیفیت یا کمیت یک صفت را  در جامعه پیش بینی کرد.

این گونه فرضیه ها با آن که معرف یک نوع پیشامد است همواره دو وجه مکمل دارد:

۱- بیان کیفیت صفت مورد آزمایش در شرایط تصادفی (فرضیه نبودن تفاوت یا نبودن ارتباط )

۲- بیان نتایج آزمایش در شرایط غیر تصادفی (فرضیه تفاوت واقعی متأثر از عوامل مورد پژوهش)

اما فرضیه علمی حدسی است زیرکانه درباره نتیجه پژوهش، معمولاً گزاره ای است درباره پدیده ها، روابط میان آنها.

و پایه های بنیادی آنها و در شرایط مطلوب و ایده آل همان پیش نویس قانون است به هر نوع گزاره بدین سبب فرضیه گفته می شود که به موقعیتی که امکان درست بودن آن هست اطلاق می گردد

“فرضیه آماری” معمولاً از طریق فرضیه های علمی بوجود می آید، رشد می کند یا ازمفاهیم ضمنی آن مایه می گیرد، اما هرگز با آنها یکی نیست.

.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال