×

تعیین ساختار جامعه آماری و ویژگی های آن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

 

 

به طور کلی چهار نوع ساختار جمعیتی وجود دارد که هر جمعیتی را با توجه به مشخصات وویژگیهای آن می توان در یکی از ساختارهای چهارگانه موردبررسی قرار داد:

۱- تجانس ویکپارچگی جمعیت آماری

جمعیت مورد نظر دارای ساختار های متجانس ویکپارچه می باشد وافراد آن در یک مشخصه یا ویژگی غالب مشترک هستند وهمین امر نشان بارز ساختار متجانس جمعیت یاد شده می باشد.

هرگاه ساختار جمعیتی ، یکدست ومنسجم باشد روش نمونه گیری مناسب با روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.

مثال:کارمندانی که از نظر مدرک تحصیلی لیسانس هستند.

 

۲- وجود قشرها وطبقات مختلف جمعیت آماری

ساختار جمعیت اصلی ، متشکل از قشرها وطبقات گوناگون می باشد به طوری که هر قشر وطبقه ای متفاوت از د یگر قشرها وطبقات می باشد.

هر گاه ساختار جمعیت از قشرها وطبقات گوناگونی بوجود آمده باشد  برای نمونه گیری از آن مناسب ترین روش ،  روش نمونه گیری قشر بندی ساده می باشد.

مثال : جمعیت بر حسب درآمد را می توان متشکل از اقشار با درآمدهای متفاوت درنظر گرفت .

 

۳- وجود نسبتها یا درصدها درجمعیت آماری

هنگامی که ساختار جمعیت از قشرها وطبقاتی با نسبت ها یا درصدهای معینی بوجود  آمده باشد جمعیت مزبور را اصطلاحا جمعیت با ساختار قشر بندی نسبی می نا مند . برای نمونه گیری از آن مناسب ترین روش ،  روش نمونه گیری قشر بندی نسبی می باشد.

مثال : اطلاعاتی درباره تعداد افراد هر قشر دراختیار ما  باشد ، مثلا قشر اول با درآمد زیر ۳۰ هزارتومان (۵۹%)،قشردوم بادرآمد ۳۰ تا۶۰ هزار تومان(۲۸%) و….

۴- مختلط بودن ویژگی ها درجمعیت آماری

هنگامی که ساختار جمعیت از صفات و ویژگی های متعدد و متنوعی شکل گرفته باشد که نتوان صفت بارز آنرا براحتی تعیین کرد دراین صورت با ساختاری مختلط سر وکار داریم . معمولا برای سهولت امر نمونه گیری جمعیت اصلی را به مناطق دسته ها ، گروه ها و یا خوشه های چندی تقسیم بندی می کنند.درچنین وضعی ،مناسب ترین روش ، نمونه گیری به روش مختلط یا خوشه ای می باشد.

 

مثال: تقسیم بندی نقشه شهربه مناطق پستی ،آموزشی ، راهنمایی ورانندگی ،شهرداری و غیره

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال