×

تعریف متغییر و مفهوم

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

متغییر و مفهوم

مفهوم در حالت کلی برابر است با ساده ترین تعریف و یا استنباطمان از یک شیء یک عقیده، یک شخص و ….
مفهوم، در واقع امر انتزاعی حاصل از موارد مشاهده است.
مفاهیم از یک یا دو لغت تشکیل می شوند که برای انتقال منظور به کار می روند. هر مفهومی باید جامع و مانع باشد و باساده ترین لغات بیان شود.در مجموع از همه لحاظ قابلیت کاربرد داشته باشد.
متغییر در واقع مفهومی است که دو یا چند ارزش کمی یا کیفی به خود گرفته است.چیزی که قابل تغییر باشه متغییر می گویند.
متغییر ها را از فرضیه ها استخراج میکنند.
در سوالات یا فرضیه های یک متغیره، تاثیر و تاثرات متغیر ها مد نظر نیست،به همین منظور برای متغیر ها طبقه بندی منخصر به فردی وجود ندارد.
اما در متغیر های مستقل، وابسته، تعدی کننده،به شناسایی کنترل گر پرداخته و آنها را از یکدیگر تفکیک می نمایند.

انواع متغییرها

متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر وجودی یا ارگانیسمی
متغیر فرضی رابط یا دخالت کننده
متغیر کنترل
متغیر کمّی و کیفی
متغیر گسسته و پیوسته
متغیرهای دوارزشی و چندارزشی
متغیر مداخله گر

تفاوت هایی بین متغیر مستقل:

مداخله گر و تعدیل کننده وجود دارد . متغیر مستقل نوسان یا تغییر در متغیر وابسته را تبیین میکند؛ و متغیر مداخله گر در زمان ۲T به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته ظاهر میشود که به ما کمک میکند تا رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را مفهوم سازی کنیم؛ و متغیر تعدیل کننده، اثری عارضی (محتمل الوقوع) بر رابطۀ بین دو متغیر دارد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال