×

تعاریف مفهوم سازی وعملیاتی کردن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

مفهوم سازی :تا حدودی یعنی تعمیم دادن ،محقق از تجارب ومشاهدات روزانه خود به طرف محفوظات ومفهومات ذهنی واندیشه ای گام بر می داردوسعی براین دارد که از امور جزیی قانون یا اصل کلی(تئوری) بسازد.
مفهوم عبارت است از طبقه ای از محرک ها که ویژگی های مشترک دارند. این محرک ها، یا شی ء هستند یا رویداد یا شخص. یادگیری مفهوم، به معنی قرار دادن اشیا یا مقولات در یک طبقه است. به این ترتیب می توان اعضای آن طبقه را شناخت. هر مفهوم دارای تعریف، عنوان یا نام است. ما از راه مفهوم سازی، دنیا را در ذهن خود خلاصه می کنیم. دریافت مفهوم نیز فرایندی استقرایی  است که ما را در سازمان دهی اطلاعات یاری می دهد.

عملیاتی کردن: یعنی قابل مشاهده ساختن یک تئوری وپیش بینی طرق اندازه گیری آن است.

فرایند مفهوم سازی وعملیاتی کردن

 


نتیجه گیری

مفهوم عبارت است از یک امر کلی وانتزاعی حاصل از حوادث جزیی مورد مشاهده

مشهودعبارت است از امورجزیی وخاص قابل مشاهده که ازیک امر کلی وانتزاعی سرچشمه می گیرد(در بحث عملیاتی کردن )

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال