×

تحلیل معنایی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

“باید دید وقتی یک انسان صفتی خاص را در تشریح موضوعی بکار می برد، تا چه حد آن صفت حاوی توان معنایی است؟ تا چه حد از نظر عاطفی تنفر یا تعلق خاطر را می رساند؟”عناصر تشکیل دهنده اندیشه هر انسان خاص اوست ومتمایز از دیگران.

هر کلمه در داخل فهرست کلمات ارائه شده نیز معنا یا جایی خاص می یابد.” بنابراین، هم زمینه ذهنی پاسخگو، هم بافت پرسشنامه، می تواند معانی یا اندیشه های خاصی را در ذهن مخاطب برانگیزد.

همچنین باید توجه داشت برد معنایی کلمات برای همگان یکسان نیست.

بعنوان مثال، زمانیکه فردی می گوید مردم فلان قوم مردمی “جاه طلب” هستند، ضرورتاً این بدان معنا نیست که از یک یک آنان تنفر داشته باشد. بنابراین، باید ضمن بکاربردن کلمات بعنوان ابزار سنجش حالات روانی، زمینه های ذهنی و بافت کلی پرسشنامه را مطمح نظر قرار داد. هم برد معنایی کلمه (شدت)، هم جهت معنایی آنرا احتساب کرد. در یک تحقیق شیوه عمل به صورت زیر بود:

 

از پاسخگویان (دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران) خواسته شد، اولین اندیشه خود را در باب ویزگیهای مردم با شنیدن نام این کشورها ابراز دارند: فرانسه، سوئیس، هلند. پاسخگویان چنین اظهار

 

می داشتند: اولین اندیشه آنان با شنیدن هلند (گل) سوئیس (صلح وآرامش) فرانسه (شراب) بود.

پس از اخذ پاسخهای نخستین بدین صورت، باید سعی می شد تا سنجش برد معنایی، جهت و شدت اندیشه ها صورت گیرد.

بعنوان مثال، فردی اظهار می کند از مردمی تنفر دارد. زمانی که از او می پرسید، آیا حاضرید آنان (مردم مورد نظر) را از این محله اخراج کنیم، می گوید خیر، فقط آنان را دوست ندارم و حال آنکه دیگری ممکن است با اظهار این کلمه، حاضر و حتی علاقمند باشد این مردم را یک یک نابود کنند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال