×

تحلیل عبارات

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

عبارات

برای این که کار تحقیق با ژرفایی بیشتری صورت پذیرد، محققان از شیوه های دیگری نیز استفاده می کنند،از جمله ارایه یک جمله و تکمیل آن توسط مخاطب در رابطه با موضوع مورد تحقیق است.

گزاره اساسی این است که با ارایه یک مدل عبارت بهتر می توان سنجش دقیق معنایی کلمات را صورت پذیر ساخت. هیندل از همین شیوه در راه شناخت و اندازه گیری “کلیشه ها” یا عقاید قالبی دانش آموزان انگلیسی نسبت به مردم امریکا استفاده کرد. دانش آموزان باید:

الف: جملاتی را تکمیل می کردند: نظیر: مردم آمریکا از نظر اخلاق….. هستند.

ب: جملات تکمیل شده ای را مورد رد یا پذ یرش قرارمی دادند: نظیر مردم آمریکا نیز مانند ما می اندیشند و عمل می کنند.

مقایسه های زوجی

تمایز معنایی را می توان بصورت ساده یا از طریق آمیزش آن با مقایسه های زوجی مورد استفاده قرار داد:

مثال: چنانچه قرار باشد، خواسته های اساسی ساکنان یک محله شناخته شود، (حوزه های شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گیرند) با استفاده از شیوه های سنجش افکار می توان بدین صورت عمل کرد.

در مورد سوال اول، محقق صرفاً نمی پرسد، “خواسته های شما چیست” ؟

بلکه بعد از انجام مطالعه مقدماتی و دریافت اهم نیازها و بدان منظور که دقیقاً اولویت خواته ها را تمیز دهد و احیاناً در یک برهه خاص زمانی آنان را متعاقب یکدیگر پاسخ گوید، می پرسد:لوله کشی آب رابیشتر لازم می دانید یا آوردن برق را ؟

سپس می پرسد، لوله کشی آب بیشتر لازم می دانید یا آسفالت کوچه ها را ؟

پس از آن سؤال می کند،برق را بیشتر لازم می دانید یا آسفالت کوچه ها را ؟

در مورد سوال دوم نیز چنانچه سنجش عقاید مردم در مورد سه شهردار صورت پذیرد، باید در آغاز تصمیم گرفت با کدام روش (صفات قطبی، تحلیل معنایی واژگان یا تحلیل عبارات) بکار سنجش پرداخته می شود. پس از آن هر سه شهردار را با یکدیگر مقایسه نموده بهترین را معرفی نمود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال