×

تحلیل عاملی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تحلیل عاملی یا Factor Analysis  برای پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است. به عبارت بسیار ساده تر می توان بیان کرد که هدف اصلی تحلیل عاملی خلاصه کردن داده ها می باشد.

به عبارت دیگر می توان بیان داشت هدف اصلی تحلیل عاملی تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عامل ها می باشد، بطوریکه کمترین میزان از دست رفتن اطلاعات را داشته باشیم

تحلیل عاملی ،متغیرهای وابسته ازقبل تعیین شده ای ندارد.اهداف استفاده ازتحلیل عاملی رابه دو دسته کلی می توان تقسیم کرد:

الف ) مقاصد اکتشافی

ب) مقاصد تاییدی

اگر شما هیچ حدسی از ساختار روابط میان گویه ها نداشته باشید از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می شود. اما اگر گویه ها را براساس ابعاد شناسائی کرده باشید باید از تحلیل عاملی تائیدی استفاده کنید.

 

تحلیل عاملی تاییدی خود دو دسته اصلی دارد:

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

 

مراحل اجرای تحلیل عاملی

چهار گام اساسی زیر در اجرای تحلیل عاملی ضرورت دارد:

۱- تهیه یک ماتریس همبستگی ازتمام متغیرهای مورداستفاده درتحلیل وبرآورد اشتراک

۲- استخراج عامل ها

۳- انتخاب وچرخش عامل ها برای ساده تر ساختن وقابل  فهم تر کردن ساختار عاملی

۴- تفسیرنتایج

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال