×

تحلیل رگرسیون

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

رگرسیون یعنی بازگشت. یعنی پیش بینی و بیان تغییرات یک متغیر بر اساس اطلاعات متغیر دیگر.

روشی برای مطالعه سهم یک یاچند متغیر مستقل درپیش بینی متغیر وابسته است .متغیرهای مستقل را متغیرهای پیش بین ومتغیرهای وابسته را متغیرملاک نیز می گویند.

به منظور پی بردن به معنی دار بودن آماره های محاسبه شده درمعادله رگرسیون ازسه آزمون آماری اساسی زیراستفاده می شود:

آزمون معنی دار بودن

آزمون معنی دار بودن

آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون

تجزیه و تحلیل رگرسیون قسمتی اصلی از روش های آماری است .

تحلیل رگرسیون در ارتباط با فرمول بندی مدل های ریاضی است، مدل هایی که تعیین کننده شکل رابطه بین متغییرها می باشد.

تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از این رابطه های مدل بندی شده، با پیش بینی و سایر استنباط های آماری سروکار دارد.

این که چگونه به چنین وسیله جدید و قدرتمند آماری، نام دور از انتظار رگرسیون (برگشت) ) را داده اند به توضیحی نیاز دارد و از نظر تاریخی، کلمه ( رگرسیون) با زمینه فنی کنونی اش برای اولین بار به وسیله سرفرانسیس گالتن، کسی که قد پسران و متوسط قد والدینشان را تجزیه و تحلیل کرد، به کار برده شد.

گالتن از روی مشاهداتش نتیجه گرفت که قد پسران متعلق به والدین خیلی قد بلند ( یا کوتاه )، به طور کلی بلندتر ( کوتاهتر ) از قد متوسط بوده است، ولی البته نه به بلندی ( یا کوتاهی )قد والدینشان. این نتیجه گیری در سال ۱۸۸۵ تحت عنوان ( برگشت قد ارثی به سوی حد متوسط) منتشر شد. در این متن، اصطلاح رگرسیون اشاره بر این داشت که قد پسران به جای میل به مقادیر فرینتر به سوی مقدار متوسط می گراید.

و این بود که اصطلاح تجزیه و تحلیل رگرسیون با این مفهوم توسعه یافت، که شامل تجزیه و تحلیل داده های درگیر دو متغییر یا بیشتر، برای کشف ماهیت رابطه میان آنها و آنگاه تحقیق برای هدف های پیش بینی است.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال