×

تحلیل رابطه همزمانی متغیرها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 متغیر چیست؟

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­ شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه­گیری کرد. و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر، نشان­دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.

در تحقیق، متغیر آن عنصری است که محقق دقیقا قصد اندازه گیری آنرا دارد به همین دلیل ضروری است دیگران درک مشخصی از آن بر اساس تعریفی که محقق ارائه می کند داشته باشند.

متغیرها را می توان به شکل های مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت، دسته بندی کرد. در برخی از این دسته بندی ها گاه همپوشانی هایی مشاهده می شود که به علت عدم تفکیک مطلق انواع متغیرها از همدیگر و ایجاد مرزهای مشخص بین طبقه بندی ها ایجاد می شود

    به منظور پی بردن به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که همزمان اندازه گیری شده اند،تحلیل رابطه همزمانی مورد استفاده قرارمی گیرد. برای پی بردن

به میزان رابطه ، شاخصهای همبستگی زیر بکار برده  می شود:

۲-۲-۱- شاخصهای اندازه گیری رابطه در تحلیلهای پارامتری

۲-۲-۲- شاخصهای  اندازه گیری رابطه در تحلیلهای ناپارامتری

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال