×

تحلیل داده های ماتریس کواریانس

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

ازجمله تحلیلهای همبستگی،تحلیل ماتریس کواریانس یاماتریس همبستگی است ،دراینجا فقط به دونوع تحلیل که روی ماتریس همبستگی صورت می گیرد اشاره می کنیم:

 ۲-۳-۱- مدل معادلات ساختاری

از جمله تحلیل‌های همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی می باشد .

با توجه به هدف تحقیق و تحلیل‌هائی که روی این ماتریس صورت می‌گیرد می توانیم به دو دسته اصلی تقسیم کنیم:

تحلیل عاملی Factor Analysis

مدل معادلات ساختاری Structural equation model, SEM .

جالب است بدانید هر دو این تحلیل‌ها از طریق نرم افزار لیزرل قابل انجام است.

یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل شده است:

الف – یک مد ل معادلات ساختاری که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای مکنون مفروض می دارد.

ب- یک مدل اندازه گیری که روابطی را بین متغیرهای مکنون ومتغیرهای نشانگر (اندازه گیری شده)تعریف می کند.

یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است.

می توان بیان کرد یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است:

یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند

و دیگری

یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند.

 

 ۲-۳-۲- تحلیل عاملی

به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای ازداده هااز روش تحلیل عاملی استفاده می شود. داده های اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین متغیرها است.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

تعداد دیدگاه های درج شده (1) مورد

تورج

(no subject)
T
touraj husseini
to yalibabaie
۱ day agoDetails
سلام حضور استاد فرهیخته جناب اقای دکتر علی بابایی بنده قصد تهیه ماتریس کواریانس برای تحلیل معادله ساختاری را دارم. ابزار بنده چهار پرسشنامه استاندارد است که دو پرسشنامه دارای مولفه و دو پرسشنامه دیگر فاقد مولفه است. ایا باید نمره پرسشنامه های فاقد مولفه را به عنوان متغیر مشاهده در تهیه ماتریس کواریانس استفاده نمود و در پرسشنامه های دارای مولفه نمره مولفه ها را در تهیه ماتریس کواریانس به عنوان متغیر مشاهده استفاده کرد و نمره کل پرسشنامه را به عنوان متغیر پنهان در ماتریس وارد نکرد؟ باتشکر

پاسخ