×

تحلیل داده های کمی در طرحهای غیر آزمایشی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری نیست و تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و  ادراک و تحلیل عقلانی است.  این‌گونه پژوهش ها  نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل می باشند. بنابراین، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی  و تجزیه ‌و تحلیل کیفی

 

تحلیل داده های کمی در طرحهای غیر آزمایشی

تحلیل داده های کمی را در طرح های غیر آزمایشی به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد:

۱- تحلیل داده های کمی در تحقیق پیمایشی

۲- تحلیل داده های کمی در تحقیق همبستگی

 

تحلیل داده های کمی در تحقیق پیمایشی

دراین نوع تحلیل ،معمولا مشخص کردن توزیع فراوانی تک متغیری داده ها مورد نظر قرارمی گیرد . برای این منظور پارامترهای جامعه از طریق برآورد نقطه ای یا فاصله ای محاسبه می شود. مانند برآوردهای زیر:

۱-۱- برآورد فاصله ای میانگین وواریانس جامعه

۱-۲- برآورد ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون

 

تحلیل داده های کمی در تحقیق همبستگی

در روش تحقیق همبستگی به عنوان یک نوع تحقیق توصیفی، داده ها به چهار گونه می توانند مورد تحلیل قرارگیرند:

۲-۱- تحلیل رابطه همزمانی متغیرها

۲-۲-۱- شاخصهای اندازه گیری رابطه در تحلیلهای پارامتری

۲-۲-۲- شاخصهای  اندازه گیری رابطه در تحلیلهای ناپارامتری

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال