×

تبدیل موضوع به مسئله قابل تحقیق

تبدیل موضوع به سوالات قابل تحقیق

همانطور که می دانیم موضوع تحقیق یا پایان نامه باید کاملا واضح و روشن باشد . چه بسا علاقه دانشجو یا محقق به موضوع ناشی از پیچیدگی آن و راه های گوناگون اندیشه درباره موضوع تحقیق یا پایان نامه باشد.

 

بهترین راه بررسی هدفمند یک موضوع تبدیل آن به سؤالات قابل تحقیق است که این فرآیند بیشتر یک روش آزمون و خطاست .مراحل این فرآیند به شرح ذیل می باشد:

• توجه به جوانب سؤال برانگیز موضوع
• تعیین هدف موضوع
• بیان موضوع بصورت یک رشته سؤال
• ساختن فرضیه برمبنای هریک از پاسخ های احتمالی
برای تنظیم عنوان موضوع باید نکاتی را رعایت کنیم ، که در ادامه به آنها می پردازیم :
• عنوان تحقیق یا پایان نامه باید شناخت دقیق و واضحی از حوزه موضوع تحقیق یا پیان نامه را بیان کند و در عین داشتن صراحت و قاطعیت ، از هرگونه ابهام و پیچید گی دور باشد.
• محقق یا دانشجو باید از اهمیت نظم و ترتیب و کاربرد درست کلمات در عنوان تحقیق یا پایان نامه آگاه باشد.
• محقق یا دانشجو عنوان تحقیق یا پایان نامه راباید با توجه به اصول و قوانین علمی وداشتن امکانات عملی و واقعیت ها تنظیم کند.
• محقق یا دانشجو باید به هنگام انتخاب موضوع تحقیق یا پایان نامه از فرضیات یا سؤالاتی که بدنبال این موضوع خواهد آمد ، آگاهی کافی داشته باشد.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال