×

تبدیل موضوع به مساله تحقیق

تبدیل موضوع به مساله

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد. علاقه شما به موضوع ناشی از پیچیدگی آن و طرق گوناگون اندیشه دربارۀ آن باشد . بهترین راه بررسی نظامند یک موضوع تقلیل آن به سؤال یا سؤالات قابل تحقیق است.

این فرآیند تبدیل اندیشه ها به سؤالات و سپس تعدیل و پیرایش آنها و رسیدن به مسأله تحقیق شامل یک رشته آزمایش و خطاست.

تبدیل موضوع به مساله تحقیق

مراحل این فرایند به شرح زیر است :

مرحله اول : توجه به جوانب سؤال برانگیزموضوع

باید همه ابعاد سخت موضوع را درنظر گرفت. چه موانعی برسر راه اند؟ بی هیچ هراسی با مسائل آن درگیر شوید و موضوع را کاملاً بشکافید و سپس مسأله ای که شالودۀ آن است بیرون بکشید.

مرحله دوم : تعیین هدف تحقیق

کاوش مناسب یک موضوع گنجینه ای از اطلاعات فراهم می آورد که دیگران می توانند از آن سود جویند. طرحی که در پی تشریح دقیق واقعیت و شواهد است تا تصویر روشن تری از آن ارائه داده، درنتیجه درک عمیق تری از آن پیدا شود هدفش توصیف است.
مرحله سوم : بیان موضوع به صورت یک رشته سؤال

طرح موضوع به صورت سؤال ( یا یک رشته سؤالات ) شما را به مرحله بعدی،یعنی اندیشه دربارۀ نحوه یافتن پاسخ آن می کشد. وقتی سؤالات نوشته شد بکوشید برای هریک از آنها پاسخی پیدا کنید.

مرحله چهارم : فرضیه سازی به عنوان پاسخ های احتمالی

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

طراحی تحقیق

مقدمه در روش تحقیق

تدوین پیشینه پژوهش یا ادبیات تحقیق

تعیین و پالایش موضوع تحقیق