×

تاریخچه، سابقه موضوع تحقیق یا پیشینه تحقیق

 

هدف از بخش پیشینه تحقیق در پایان نامه عبارت است از:

۱- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مساله تحقیق

۲- دستیابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مساله تحقیق پایان نامه

۳- آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته و پایان نامه های نگارش شده موجود

 

برای رسیدن به این اهداف توجه به نکات زیر ضروری است :
الف) انتخاب منابع اطلاعاتی مرتبط با مساله تحقیق در پایان نامه

ب) ارائه مطالب از کلی به جزیی

ج) اجتناب از بیان مطالب به طور مجرد وبدون رابطه بایکدیگر

د) تنظیم مطالب به طور سازماندهی شده همراه با روند های منطقی

ه) ارائه نتایج مطالعات قبلی و نقد آنها

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال