×

بیان مساله(پرسش آغازی تحقیق)

بیان مساله

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

دانشجو در مرحله بیان مسئله هدف اصلی خود را به طور کامل با وضوح بیان می کند ،به طور کامل بیان می کند که در مسیر پروژه نهایت به چه هدفی اشاره دارد .سعی کنید این مرحله را با ظرافت تمام انجام دهید .

اگر دانشجو بر مسئله مطرح شده تسلط کافی داشته باشد و کامل آن را تحلیل کند از ابتدای نگارش گام محکمی را برداشته و موفق تر عمل خواهد کرد.بیان مسئله به این علت اهمیت بسزایی دارد که  محدوده پروژه تحقیقاتی را هم برای خودتان مشخص می کنید هم در آینده برای خواننده.

شما برای ارائه نتایج تحقیق نیاز به مشخص کرده یک چهار چوب دارید که به بیراهه نروید و این خود نشان دهنده اهمیت این مرحله است.چرا که نداشتن دقت کافی در این مبحث احتمال اینکه تلاش های دانشجو در مسیری انحرافی قرار گیرد فوق العاده بالا است ؛ پس دقت کافی را در بیان خوب مساله به کار گیرید .

شما در این مرحله با تعریف مختصری از موضوع تحقیق و بیان محدوده مسئله خواننده را ار آنچه قرار است مورد مطالعه قرار دهد مطلع می کنید و به بیان نیازهای مرتبط با مسئله می پردازید .

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مسئله  و مشکلات و اقداماتی که برای حل مشکل انجام می شود و تفاوت هایی که با اقداماتی که قبلا انجام می شده را به وضوح مشخص می کنید.

در بیان خوب یک مساله،اطلاعات زیر ارائه می شود.

اهمیت مساله را روشن می سازد.
محدود شدگی مساله دریک حوزه تخصصی را کامل بیان می کند.
اطلاعات کلی در باره تحقیقات انجام شده بیان کند.
چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق ارائه می دهد.
مشکلات موجود در سازمان را بیان می کند.
قلمرو های موردنظر مدیریت برای بهبود مسئله بیان می شود.
قلمروهای نظری که پژوهشگران تحقیقات بنیادی باید با نظریه هایشان آن را مشخص تر و محدودتر کنند.
تعریفی از تمامی متغیرهای مرتبط اعم از متغیرهای مفهومی یا عملیاتی داشته باشد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

مقدمه در روش تحقیق

تدوین پیشینه پژوهش یا ادبیات تحقیق

انواع روش های تحقیق