×

بیان متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

به طور کلی می توان گفت هسته اصلی یک تحقیق متغییرهای آن تحقیق می باشد.به داده هایی که محقق در صدد جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها می باشد متغییر گفته می شود.متغییرها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد متغییرهای کمی و کیفی.در حالت کلی می توان گفت متغیرهای کیفی حالات مختلف به خود می‌گیرند ولی متغیرهای کمی مقادیر مختلف به خود می‌گیرند.

متغییرهای کمی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

۱٫کمی پیوسته:به طور مثال می توان گفت قد که بین ۱۵۰ و۱۵۵ سانتی متر که بین دو عدد اعشار قرار میگیرد.

۲٫کمی گسسته:به طور مثال می توان گفت تعداد فرزندان که بین دو عدد اعشار قرار نمی‌گیرد.

متغییرهای کیفی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

۱٫کیفی اسمی: به عنوان مثال در جنس و یا شغل برتری ترتیبی بین حالات مختلف متغیر وجود ندارد.

۲٫کیفی رتبه ای: به عنوان مثال در میزان تحصیلات برتری ترتیبی بین حالات مختلف متغیر وجود دارد.

مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها

کمی بودن متغییردر زمان ثبت متغییرها برای پژوهشگر مناسب نیست.زیرا پژوهشگر بیشتر تمایل دارد متغییر مربوط را به مقیاسی تبدیل کند که تعداد کمی حالت بگیرد.

مقیاس های مختلفی برای متغییرها تعریف شده است که در اینجا به چند نمونه ازآنها اشاره خواهیم کرد.
۱٫مقیاس اسمی:در این مقیاس کدی به مقادیر داده می شود و فواصل مقادیر و ترتیب آنها معلوم نیست.

۲٫مقیاس ترتیبی:در این مقیاس ترتیب مقادیر معلوم است.

۳٫مقیاس فاصله ای:مانند درجه حرارت فاصله ها به طور کامل قراردادی هستند.و ضفر هم شامل می شود.

۴٫مقیاس نسبتی:مثل قد و وزن فاصله ها برابرند.

در مطالعات تحلیلی یک نکته که باید در مورد متغییرها در نظر گرفت مستقل و یا وابسته بودن آنهاست.

متغیر وابسته یا معلول: تغییراتی که در آن صورت می گیرد به تابع تغییرات دیگر وابسته است.

متغیر مستقل یا علت: تغییراتی که در آن صورت می گیرد به تابع تغییرات دیگر وابسته نیست.

متغییرهای مزاحم:این متغییرها با علت و معلول در ارتباط هستند.و تاثیر روی هر یک از آنها دارد.

متغیرهای زمینه‌ای:به متغییرهایی که مربوط به خصوصیات فردی جمعیت نمونه است گفته می شود.این متغییرها در تمامی مطالعات ثبت می شود.در برخی از مطالعات این متغیرها نقش متغیر مستقل را بازی می‌کنند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال