×

طریقه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه

اثبات اهمیت تحقیق

در یک نگاه کلی محقق یا دانشجو اهمیت تحقیقی را که می خواهد انجام دهد خود با نوع مسئله‌ای که انتخاب کرده بیان می‌کند، اما مشکل اصلی در برابر محقق یادانشجو هست ، این است که باید مشخص کند این تحقیق یا پایان نامه در چه زمینه‌ای اهمیت بیشتری دارد. همین امر می‌تواند در ارائه طرح تحقیق یاپایان نامه ، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق یا پایان نامه نقش اساسی ایفا کند.

اهمیت مسئله:

پژوهشگر( محقق یا دانشجو ) اهمیت مسئله را در قالب دو جنبه اهمیت کاربردی و اهمیت نظری مسئله، بررسی و بیان می‌کند. محقق یا دانشجو باید مسئله را به نوعی بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند. پژوهشگر( محقق یا دانشجو) در اهمیت نظری با بررسی نظریات و تئوری‌های موجود، اهمیت مسئله انتخاب شده را بیان می‌کند و در قسمت کاربردی مسئله، در عمل به بیان فواید و نتایج کاربردی حاصل از انجام تحقیق یا پایان نامه می‌پردازد. برای بازبینی باید ببیند چرا انجام آن تحقیق یا پایان نامه ضرورت دارد و چه ارزشی دارد، نتایج حاصل از آن چیست و آیا این کار قبلاً انجام نشده است؟
توجه به ضرورت تحقیق یا پایان نامه برای این است که مشکلی را در جامعه برطرف کند؛یعنی اگر بنیادی است برای افزایش سرمایه‌ای به سرمایه علم است و باعث ارتقای علمی است یا اهمیت کاربردی دارد، که بیانگر میزان کار و استفاده تحقیق مورد نظر است.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال