×

اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اهمیت تحقیق از نظر تئوری

پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش وادبیات موجود ضرورت انجام تحقیق خود را بیان کند.

اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی وضرورت های سازمانی

 

به طور کلی پژوهشگر باید بیان نماید:

چرا انجام تحقیق ضرورت دارد؟

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند. او برای این کار، باید نشان دهد که تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع تحقیق، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به نظریه های موجود و یا شرایط موجود، به اثبات برساند.

اغلب پژوهش گران در مطالعات خود، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور باید بتواند تا حدی این کمبود را بتواند جبران کند. اگر تحقیق در مورد یک تئوری یا مدل است، در آن صورت، تحقیق می تواند آزمون مهمی از همان تئوری باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین به کار گرفته اند، تنظیم کند؛ ولی داده ها از گروه های متفاوت جامعه و زمان دیگری جمع آوری می شود. از این رو، نتایج حاصل از تحقیق، می تواند موجب گسترش تئوری پیشین گردد

چرا در این مقطع زمانی باید تحقیق انجام شود؟

انجام تحقیق چه تاثیری در پیشبرد علم مدیریت دارد؟

چه خلاء علمی را در رشته مدیریت می تواند پر کند؟

 

چند نکته پایان نامه نویسی

۱٫ متأسفانه اغلب تحقیقات و پایان نامه ها، در بخش اول، به خوبی تبیین نمی شوند.

۲٫ بعضی محققین یا دانشجویان، اگر هم به بخشی تحت عنوان اهمیت و ضرورت می پردازند، به ورطه جملات شعاری، کلیشه ای یا رونویسی از کار دیگران که پر از کلی گویی و مبهم نویسی است، می افتند.

۳٫ بعضی نیز این دو مقوله (اهمیت و ضرورت) را از هم تفکیک نمی کنند.

۴٫ در برخی پایان نامه ها و پژوهش ها مشاهده می شود، که چون محقق با این دو مقوله (اهمیت و ضرورت) آشنا نیست، در مطلبی که نگاشته، اصلاً به این دو مبحث نپرداخته و به نوعی، ادامه بیان مسئله یا مقدمه است.

۵٫ گاهی نیز اگر مطالب مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت را کنار هم بگذاریم، خیلی قابل تفکیک نیستند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال