×

اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش)

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در حالت کلی اهداف یک پروژه تحقیقاتی مجموعه اقداماتی است که برای رسیدن به آن صورت می گیرد..

۱ـ هدف کلی:

آنچه را که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت، هدف کلی می‌گویند.می توان به عنوان مطالعه هدف کلی هم گفت.

۲ـ اهداف اختصاصی (ویژه یا جزیی):

این اهداف باید واقعی و به طور واضح مطرح شوند.و به آنچه که مطالعه برای حل آن طرح‌ریزی شده متمرکز باشند.

اهداف جزئی

در واقع جزئی از هدف کلی محسوب می شوند.اگر به خوبی گردآوری و تنظیم شوند به محقق کمک خواهد کرد که در تجزیه و تفسیر داده ها و طراحی روش تحقیق در مسیر درست هدایت شود.
هدف جزئی:هدف جزئی نه تنها نباید از قالب هدف کلی متمایز باشد بلکه باید مختص جنبه های اساسی مطالعه باشد.

افعالی که در اهداف جزئی باید استفاده شود عبارتند از:اثبات‌کردن,مقایسه‌کردن,محاسبه‌کردن, تعیین کردن و همچنین بایدافعالی مانند:اذعان کردن,فهمیدن,مطالعه کردن خودداری کرد.

اهداف جزئی شامل دو نوع هدف می باشد:

۱٫اهداف تحلیلی:در واقع در این اهداف نتیجه به دست آمده از تعیین ارتباط یا مقایسه دو موضوع را به صورت تحلیلی بیان می کنند.

۲٫اهداف توصیفی:در واقع در این اهداف نتیجه به دست آمده از نرخ تکفل در شهر و روستا را به صورت اعداد بیان می کنند.

۳ـ اهداف کاربردی:این اهداف ساختار مشخصی ندارد و در آن نحوه به کارگیری نتایج حاصل از بررسی تحقیقات را مشخص می شود.
ذکر سئوالات تحقیق و فرضیات

اهداف توصیفی در یک مطالعه توصیفی به سئوالات توصیفی تبدیل می شوند که در مجموع جواب آنها عدد می باشد.

متدولوژی تحقیق

در متدولوژی تحقیق نوع مطالعه که توصیفی و یا تحلیلی است و جامعه مورد نظر که تحقیق روی آنها انجام می شود باید توضیح داده شود.با کمک مشاور آماری تجزیه و تحلیل داده ها و روش های تحلیل های آماری معلوم شود.
مدت زمان لازم برای اجرای طرح

در این قسمت مدت زمان لازم برای اجرای طرح باید مشخص شود.در جدول گانت که در فرم های پروپوزال وجود دارد باید نوع و فعالیت های انجام شده ذکر شود.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال