×

انواع نمونه گیری در پروپوزال

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

نمونه گیری:

به انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده نمونه گیری گفته می شود.علت هایی که باعث می شود از نمونه گیری استفاده شود:.۱٫به دلیل پرهزینه بودن.۲٫زمانبر بودن

خصوصیت هایی که نمونه باید داشته باشد :

۱٫اندازه و حچم منطقی و معقولی داشته باشد.۲٫مصرف و یا نماینده جمعیتی باشد که از آن به دست آمده است.

روش های نمونه گیری عبارتند از:نمونه گیری احتمالی و نمونه گیری غیراحتمالی

الف)نمونه گیری احتمالی:

در این نمونه گیری هدف محقق اندازه گیری متغییرها در نمونه و انتقال آن به جامعه می باشد.در نمونه گیری انتخاب بر اساس شانس می باشد. شانس مساوی برای انتخاب شدن هر یک از واحدهای نمونه وجود دارد.

نمونه گیری احتمالی شامل چند روش نمونه گیری است که عبارتند از:

الف )نمونه گیری طبقه ای

ب)نمونه گیری خوشه ای

ج) نمونه گیری تصادفی سیستماتیک

د) نمونه گیری چند مرحله ای

ه) نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری طبقه ای:

در این نمونه گیری افراد جامعه را باتوجه به خصوصیات خاصی که دارند تقسیم بندی می کنیم.سپس نمونه را با توجه به تعداد مورد نیاز و متناسب با جمعیت هر یک از طبقات انتخاب می کنیم.در این نمونه گیری به روش تصادفی و سیستماتیک افراد جامعه را انتخاب می کنیم.

نمونه گیری خوشه ای :

در این نمونه گیری یک نمونه تصادفی از گروهها و یا خوشه هایی از افراد می گیرند.در این مرحله فهرستی از خوشه ها تهیه می کنیم و به روش تصادفی نمونه را تعیین می کنیم.در آخر به مطالعه و بررسی افراد در هر یک از خوشه ها می پردازیم.

نمونه گیری تصادفی سیستماتیک:

در این روش تعداد نمونه مورد نیاز ( n) ، از کل جامعه آماری (N) انتخاب می گردد . ابتدا فاصله نمونه گیری ( K) را به صورت زیر محاسبه می کنیم :

تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه = K
تعداد اعضای نمونه
سپس بین عدد ۱ تا K یک عدد به طور تصادفی انتخاب میکنیم و بعد واحدها یا افراد بعدی را با فاصله K از عدد مذکور انتخاب می نماییم . در این روش حتماً تهیه لیست از جامعه مورد مطالعه قبل از همه لازم است .

نمونه گیری چند مرحله ای:
در این نمونه گیری به طور تصادفی یک نمونه از خوشه های موجود انتخاب می کنیم.در مرحله ی بعد از افراد هر خوشه به صورت تصادفی انتخاب میکنیم.
نمونه گیری تصادفی ساده:
در این نمونه گیری تمامی موارد برای انتخاب شدن شانس یکسانی دارند.قوانین احتمال مشخص می کند که کدام واحد ها از جمعیت مادر انتخاب شده است.انتخاب به دو صورت می باشد از طریق قرعه کشی و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی

ب)نمونه گیری غیر احتمالی:
این نوع نمونه گیری زمانی به کار می رود که در انتخاب نمونه روش تصادفی به کار نرود. به دو دسته تقسیم می شود:۱٫نمونه گیری سهمیه ای و آسان

نمونه گیری سهمیه ای:

در این نمونه گیری سهمیه ای برای گروه های جامعه در نظر گرفته می شود.روش انتخاب به صورت غیر احتمالی و از بین افراد در واحدهای در دسترس است.

نمونه گیری آسان :
وشی از نمونه گیری است که برای سهولت و آسانی کار از افراد و واحدهایی در نمونه مورد مطالعه استفاده می گردد که در زمان مطالعه در دسترس هستند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال