×

انواع مفاهیم

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

۱-مفهوم نظری :

ازهرگونه شرایط زمانی ومکانی خاص مستقل هستند وبه توصیف موجودیتهای غیر قابل مشاهده می پردازند،مانند وطن ،عاطفه وارتباط .

۲-مفهوم تجربی:

قابل اندازه گیری هستند وبراساس فعالیتهای حسی وبه صورت عینی وبا حداقل کوشش ساخته می شوند،واقعی ،ملموس یاتجربی هستند،مانند انسان ،خانه وگربه .

 

 روشهای توسعه مفاهیم

توسعه وگسترش یا ادراک یک مفهوم نظری “توضیح” نامیده می شود.از مفاهیم نظری به عنوان وسایل تفکر استفاده می شود.

توسعه وگسترش یا ادراک یک مفهوم تجربی  “تعریف”  نامیده می شود. مفاهیم  تجربی ،ابزاری هستند که از

طریق آنها آزمون تفکر از مشاهده استفاده می شود.

 

ملاکهای ارزشیابی مفاهیم نظری

۱- اهمیت واعتبار تجربی

۲- سودمندی یا اثربخشی

۳- ثبات درونی

۴- عملیات ریاضی

۵- سادگی

 

ملاکهای ارزشیابی مفاهیم تجربی

 

۱- پایایی مشاهده گرها

۲- انتزاعی بودن

۳- ادراکی

۴- ارتباط با برخی ازمفاهیم نظری

۵- سادگی

 

کارکردها ونقش مفاهیم

 

یکی ازکارکردها ی مفاهیم این است که اصولا بنیاد ارتباط محسوب می شوند.

الف ) نمادی از یک پدیده است.

ب) بیانگر یک دورنما،یعنی راهی برای مشاهده پدیده های تجربی از طریق مفهوم سازی است .

ج)وسایلی هستند که از طریق آنها عمل طبقه بندی وتعمیم صورت می گیرد.

د)به عنوان مؤلفه های تئوری عمل می کنند وبدین ترتیب مؤلفه های تبیین وپیش بینی بشمار می آیند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال