×

انواع مطالعه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در واقع انتخاب نوع مطالعه به منابع , میزان اطلاعات موجود و ماهیت مسئله مربوط می شود.مطالعات به دو نوع مطالعات مداخله ای و غیر مداخله ای بر میگردد.مطالعات مداخله ای:همان طور که از اسم این مطالعه مشخص است پژوهشگر در این نوع مطاله تغییراتی انجام می دهد.و در نهایت نتایج آن ها را اندازه گیری می کند.

مطالعات غیر مداخله ای : نام دیگر این مطالعه مطالعات مشاهده ای می باشد که پژوهگر در این مطالعه اهداف مورد تحقیق را مورد بررسی قرار میدهد و تغییری در آن انجام نمیدهد.این مطالعات انواع گوناگونی دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد و توضیح مختصری خواهیم داد.
مطالعات اکتشافی
مطالعات توصیفی
مطالعات مقایسه ای ( تحلیلی )

مطالعات اکتشافی:

مطالعه ای که در زمان کمتری انجام شود و تعداد افراد کمی را شامل شود در واقع  زمانی که اطلاعات موجود در مورد یک مشکل ناقص باشد به کار میرود.
مطالعات توصیفی:

در این مطالعه  نه تنها تصویر واضح و روشنی از یک موقعیت به دست می آید بلکه به جمع آوری و ارائه داده ها هم مربوط می شود.این مطالعه را روی تعداد افراد زیاد و یا کم میشه انجام داد.

مطالعات تحلیلی:

تعیین و شناسایی عوامل محیطی و یا عوامل خطر زایی است که در ایجاد یک مسئله دخیل هستند.این کار با مقایسه گروه ها انجام می شود.

مطالعات تحلیلی شامل سه نوع می باشد:

 

در این مبحث سه نوع مطالعه تحلیلی متداول مورد بحث قرار می گیرد ( شکل ۱):

۱٫مطالعات هم گروهی۲٫مقطعی-مقایسه ای۳٫مطالعات مورد – شاهدی

مطالعات مقطعی -مقایسه ای :

در این مطالعات محقق علاوه بر توصیف مسئله گروه های دیگر را مورد بررسی قرار میدهد و مقایسه های لازم را انجام میدهد.

مطالعات مورد-شاهدی:

در این مطالعه محقق دو گروه را با توجه به عواملی که در ایجاد مشکل دخالت داشته اند با هم مقایسه می کند یک گروه شاهد که  در آن مسئله مورد بررسی وجود ندارد و دیگری گروه مورد هست که در آن مسئله مورد بررسی وجود دارد.

مطالعات هم گروهی:

گروه ها باهم مقایسه می شوند.این گروه ها شامل گروهی که با عامل خطر زا مواجهه شده اند و با گروهی که با عامل خطر زا مواجهه نشده اند.همچنین میزان بروز بیماری را در هر دو گروه مقایسه میکنند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال