×

انواع فرضیه های آماری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید؛ بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد.

 

 

انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربی را به دو نوع تقسیم می کنند

فرضیه تحقیق یا یک (H1: Research Hypothesis)

فرضیه پوچ یا صفر (H1: Null or Statistical Hypothesis) .

 

 

فرضیه تحقیق از وجود رابطه یا اثر و یا تفاوت بین متغیرها خبر می دهد یا در واقع وجود این حالات را تایید نموده آن را واقعی و حقیقی می داند. این فرضیه به دو نوع جهت دار و بدون جهت تقسیم می شود.

 

فرضیه صفر که به فرضیه آماری یا پوچ نیز موسوم است

بر خلاف فرضیه تحقیق، وجود رابطه، اثر یا تفاوت بین متغیرها را رد کرده، انکار می نماید و اظهار می دارد که این حالات واقعی نیست و حقیقت ندارد و صرفا ناشی از تصادف و اشتباهات آماری به ویژه در نمونه گیری است.

 

فرضیه های آماری را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:

۱-فرضیه هایی راجع به نوع قانون توزیع

۲-فرضیه هایی راجع به پارامترهای قانون توزیع

مثلاً فرضیه”بهره وری کارگرانی که در شرایط فنی یکسان یک نوع کار انجام می دهند بر طبق قانون نرمال توزیع می شود” فرضیه ای راجع به نوع قانون توزیع است.لیکن فرضیه”نسبت معیوبها بین کالاهایی که درخطوط تولیدی موازی توسط یک نوع دستگاه ماشینی ساخته می شود، یکسان می باشد” فرضیه ای است راجع به پارامترهای قانون توزیع است.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال